Cách tạo USB chạy Windows 8

Mặc dù được bổ sung thêm Metro UI nhưng Windows 8 lại tiêu thụ một lượng nhỏ không gian bộ nhớ.


Ưu điểm này giúp người dùng có thể chạy Windows 8 từ một USB giống như với với những hệ điều hành Windows trước đây. Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách tạo một ổ USB chạy Windows 8 để có thể khởi động trên bất cứ máy tính nào.

Chuẩn bị

Những thứ cần thiết cho bài hướng dẫn này là:

  • Một ổ USB dung lượng 32GB trở lên.
  • File ISO Windows 8 hay bất kỳ bản sao hợp lệ nào khác (x86).
  • Bộ Windows Auntomated Installation Kit (AIK). Đừng cài đặt vội!
  • Windows 7 được cài trên máy tính.

Sau khi có đủ những thành phần trên, hãy cắm USB vào máy.

Lưu ý: Mọi dữ liệu trong USB sẽ bị xóa. Hãy chắc chắn không có thông tin nào quan trọng trong đó.

Cấu hình USB

Mở cửa sổ lệnh dưới quyền quản trị (kích chuột phải và chọn Run as Administrator) và gõ:

DISKPART

Nhấn Enter. Sau đó gõ:

LIST DISK

Câu lệnh sẽ hiển thị danh sách các ổ đĩa trên máy tính. Tìm kiếm ổ USB trong danh sách.

Cách tạo USB chạy Windows 8

Gõ:

SELECT DISK X

Thay “X” bằng số thứ tự ở phía bên trái của ổ USB.

Tiếp tục gõ:

CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY

Bây giờ, định dạng nhanh cho USB. Gõ:

Format fs=ntfs quick

Sau khi phân vùng được tạo và được định dạng, bạn cần kích hoạt phân vùng bằng lệnh:

ACTIVE

Sau đó thoát ra bằng lệnh:

EXIT

Như vậy là ta đã chuẩn bị xong cho ổ USB. Bây giờ đến phần cài đặt.

Cài đặt

Bung file ảnh Windows 8 vào ổ.

Tìm trong đĩa DVD hoặc file ảnh và tìm file install.wim. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải. Đây là một file nén.

Cách tạo USB chạy Windows 8

Copy file từ DVD hoặc file ảnh tới một nơi trên ổ.

Cài đặt .NET Framework trước. Tốt hơn bạn nền cài phiên bản .NET mới nhất.

Bây giờ, cài Automated Installation Kit.

Trong cửa sổ lệnh, nhập câu lệnh sau:

Imagex.exe /mount path x:\

Thay thế path bằng đương dẫn đến file install.gim và thay x bằng tên ổ USB. Nhập:

Imagex.exe /apply install.wim 1 x:\
Bcdboot.exe x:\windows /s x: /f ALL

để tạo cấu hình khởi động cho USB.

Bây giờ, đặt USB trong BIOS làm thiết bị khởi động đầu tiên (primary).

Ở lần khởi động đầu tiên, USB có thể yêu cầu product key cho Windows. Hãy nhập key và bắt đầu tận hưởng những tính năng tuyệt vời từ Windows 8.

Theo Quản Trị Mạng
Cach tao USB chay Windows 8


Mac du duoc bo sung them Metro UI nhung Windows 8 lai tieu thu mot luong nho khong gian bo nho.


Uu diem nay giup nguoi dung co the chay Windows 8 tu mot USB giong nhu voi voi nhung he dieu hanh Windows truoc day. Bai viet se huong dan nguoi dung cach tao mot o USB chay Windows 8 de co the khoi dong tren bat cu may tinh nao.

Chuan bi

Nhung thu can thiet cho bai huong dan nay la:

  • Mot o USB dung luong 32GB tro len.
  • File ISO Windows 8 hay bat ky ban sao hop le nao khac (x86).
  • Bo Windows Auntomated Installation Kit (AIK). Dung cai dat voi!
  • Windows 7 duoc cai tren may tinh.

Sau khi co du nhung thanh phan tren, hay cam USB vao may.

Luu y: Moi du lieu trong USB se bi xoa. Hay chac chan khong co thong tin nao quan trong trong do.

Cau hinh USB

Mo cua so lenh duoi quyen quan tri (kich chuot phai va chon Run as Administrator) va go:

DISKPART

Nhan Enter. Sau do go:

LIST DISK

Cau lenh se hien thi danh sach cac o dia tren may tinh. Tim kiem o USB trong danh sach.

Cach tao USB chay Windows 8

Go:

SELECT DISK X

Thay “X” bang so thu tu o phia ben trai cua o USB.

Tiep tuc go:

CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY

Bay gio, dinh dang nhanh cho USB. Go:

Format fs=ntfs quick

Sau khi phan vung duoc tao va duoc dinh dang, ban can kich hoat phan vung bang lenh:

ACTIVE

Sau do thoat ra bang lenh:

EXIT

Nhu vay la ta da chuan bi xong cho o USB. Bay gio den phan cai dat.

Cai dat

Bung file anh Windows 8 vao o.

Tim trong dia DVD hoac file anh va tim file install.wim. Se de dang hon neu ban tim kiem bang thanh tim kiem o goc tren ben phai. Day la mot file nen.

Cach tao USB chay Windows 8

Copy file tu DVD hoac file anh toi mot noi tren o.

Cai dat .NET Framework truoc. Tot hon ban nen cai phien ban .NET moi nhat.

Bay gio, cai Automated Installation Kit.

Trong cua so lenh, nhap cau lenh sau:

Imagex.exe /mount path x:\

Thay the path bang duong dan den file install.gim va thay x bang ten o USB. Nhap:

Imagex.exe /apply install.wim 1 x:\
Bcdboot.exe x:\windows /s x: /f ALL

de tao cau hinh khoi dong cho USB.

Bay gio, dat USB trong BIOS lam thiet bi khoi dong dau tien (primary).

O lan khoi dong dau tien, USB co the yeu cau product key cho Windows. Hay nhap key va bat dau tan huong nhung tinh nang tuyet voi tu Windows 8.

Theo Quan Tri Mang

Cách tạo USB chạy Windows 8

Mặc dù được bổ sung thêm Metro UI nhưng Windows 8 lại tiêu thụ một lượng nhỏ không gian bộ nhớ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá