Mẹo chọn món ăn khi thất tình

Khi bạn rơi vào tâm trạng thất tình, có một số loại thực phẩm giúp bạn hạn chế được nỗi buồn đó đấy.


1. Sô cô la

Hãy đối mặt với nó, chúng ta đưa ra bất kì lí do nào để có thể được ăn sô cô la và lí do “con tim tan nát” luôn đặt lên hàng đầu. Một sự lựa chọn tốt là một thành sô cô la có tới 90& là sô cô la nguyên chất, ít sữa và ít chất béo. Một miếng nhỏ sô cô la đên sẽ giúp làm giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol và là nguồn chống oxi hóa. Và cảm giác vừa ăn Sô cô la vừa khóc thì không quên được đâu.

2. Kem

Bạn có nhớ một cảnh trong phim “Nhật kí tiểu thư Jone Bridge ” không, đó là cảnh Bridge ngồi trên ghế và nhấm nháp một que kem để đối mặt với sự cô đơn. Nhưng bạn sợ rằng mình sẽ tăng cân? Để tránh điều này, bạn hãy ăn sữa chua đông lạnh thay thế cho kem. Sữa chua cũng rất mát, lạnh và ngon, đó là chưa kể đến sữa chua có rất nhiều hương vị tha hồ cho bạn lựa chọn.

3. Qùa vặt nhai cho vui

Bao gồm khoai tây chiên, khoai tây chiên kiểu Pháp, soda, bánh cookies… Đồ khô cũng chỉ không chỉ chứa calo rỗng gây tăng cân mà còn chứa dường và dầu gây nổi mụn. Vậy thì còn ai dám ăn những thứ này để xua tan cảm giác thất tình nữa? Để hạn chế điều này bạn có thể dùng thêm nước lọc hoặc trà xanh và thử ăn thạt nhiều loiaj snack có lợi cho sức khỏe như cả rốt trẻ em nhúng trong nước xốt trộn dấm ngọt ngọt. Hoa quả cũng rất thích hợp khi dùng kèm với snack, như chuối táo, nho…

4.Rượu

Nghiên cứu chỉ ra rằng một li rượu vang đỏ mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nhưng không giống như rau, nếu sử dụng nhiều hơn chắc chắn nó sẽ đem lại tác dụng ngược lại. Rượu chứa nhiều đường và calo rỗng cho nên để giảm bớt lượng rượu thực tế hấp thụ vào, bạn nên thử những loại rượu sủi bọt: 1/4 li rượu pha lẫn với soda không calo và một lát chanh.

5. Pizza

Pizza rất ngon, nóng và có mùi pho-mát, là một sự lựa chọn phổ biến cho những bữa ăn nhanh. Và bạn sẽ được giao bánh đến tận nhà mà không phải lộ diện, không ai có thể nhìn thấy bộ mưatj như đưa đám khi thất tình của bạn ngoài anh chàng giao bánh. Điều làm cho pizza không tốt cho sức khỏe là bột nhào bánh có chưa cabamat và pho mát béo. Khi bạn cảm thấy thèm pizza, hãy thử tự làm một cái cho mình với bột mì, sốt pizza hữu cơ,
bánh nướng xốp của Anh làm đáy, pho mát ít béo và rau tươi.
Meo chon mon an khi that tinh


Khi bạn roi vào tam trạng thát tình, có mọt só loại thục phảm giúp bạn hạn ché duọc nõi buòn dó dáy.


1. So co la

Hãy dói mạt vói nó, chúng ta dua ra bát kì lí do nào dẻ có thẻ duọc an so co la và lí do “con tim tan nát” luon dạt len hàng dàu. Mọt sụ lụa chọn tót là mọt thành so co la có tói 90& là so co la nguyen chát, ít sũa và ít chát béo. Mọt miéng nhỏ so co la den sẽ giúp làm giảm huyét áp, giảm luọng cholesterol và là nguòn chóng oxi hóa. Va cam giac vua an So co la vua khoc thi khong quen duoc dau.

2. Kem

Bạn có nhó mọt cảnh trong phim “Nhạt kí tiẻu thu Jone Bridge ” khong, dó là cảnh Bridge ngòi tren ghé và nhám nháp mọt que kem dẻ dói mạt vói sụ co don. Nhung bạn sọ ràng mình sẽ tang can? Dẻ tránh dièu này, bạn hãy an sũa chua dong lạnh thay thé cho kem. Sũa chua cũng rát mát, lạnh và ngon, dó là chua kẻ dén sũa chua có rát nhièu huong vị tha hò cho bạn lụa chọn.

3. Qùa vạt nhai cho vui

Bao gòm khoai tay chien, khoai tay chien kiẻu Pháp, soda, bánh cookies… Dò kho cũng chỉ khong chỉ chúa calo rõng gay tang can mà còn chúa duòng và dàu gay nỏi mụn. Vạy thì còn ai dám an nhũng thú này dẻ xua tan cảm giác thát tình nũa? Dẻ hạn ché dièu này bạn có thẻ dùng them nuóc lọc hoạc trà xanh và thủ an thạt nhièu loiaj snack có lọi cho súc khỏe nhu cả rót trẻ em nhúng trong nuóc xót trọn dám ngọt ngọt. Hoa quả cũng rát thích họp khi dùng kèm vói snack, nhu chuói táo, nho…

4.Ruọu

Nghien cúu chỉ ra ràng mọt li ruọu vang dỏ mõi ngày rát tót cho súc khỏe của bạn. Nhung khong gióng nhu rau, néu sủ dụng nhièu hon chác chán nó sẽ dem lại tác dụng nguọc lại. Ruọu chúa nhièu duòng và calo rõng cho nen dẻ giảm bót luọng ruọu thục té háp thụ vào, bạn nen thủ nhũng loại ruọu sủi bọt: 1/4 li ruọu pha lãn vói soda khong calo và mọt lát chanh.

5. Pizza

Pizza rát ngon, nóng và có mùi pho-mát, là mọt sụ lụa chọn phỏ bién cho nhũng bũa an nhanh. Và bạn sẽ duọc giao bánh dén tạn nhà mà khong phải lọ diẹn, khong ai có thẻ nhìn tháy bọ muatj nhu dua dám khi thát tình của bạn ngoài anh chàng giao bánh. Dièu làm cho pizza khong tót cho súc khỏe là bọt nhào bánh có chua cabamat và pho mát béo. Khi bạn cảm tháy thèm pizza, hãy thủ tụ làm mọt cái cho mình vói bọt mì, sót pizza hũu co,
bánh nuóng xóp của Anh làm dáy, pho mát ít béo và rau tuoi.

Mẹo chọn món ăn khi thất tình

Khi bạn rơi vào tâm trạng thất tình, có một số loại thực phẩm giúp bạn hạn chế được nỗi buồn đó đấy.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá