Tạo ổ cài đặt OS X 10.8 Mountain Lion

Apple đã phát hành hệ điều hành OS X 10.8 Mountain Lion và người dùng có thể tải về từ Mac App Store trên các máy chạy OS X 10.6.6 trở lên.


Bạn cũng có thể tạo một ổ cài đặt riêng cho Mountain Lion. Với OS X Lion, Apple có vẻ như sẽ phát hành các ổ USB mang bộ cài Mountain Lion khởi động được (bootable) nhưng cách này sẽ tốn chi phí hơn là tải về từ App Store. Ngoài ra, khi mà OS này sẽ sử dụng nhiều tùy chọn khôi phục qua Internet khác nhau của Apple thì điều này có sẽ làm mất nhiều thời gian tải, đặc biệt nếu người dùng không có các kết nối băng rộng tốc độ cao.

Quá trình tạo ổ cài OSX 10.8 cũng gần tương tự như với OS X Lion. Tuy nhiên, khi làm theo các bước như với Lion, bạn có thể gặp một số trở ngại ngăn cản tạo ổ cài. Do đó, để tạo một USB cài đặt OS X 10.8 hãy theo các bước sau:

Bước 1: Mua và tải Lion về từ Mac App Store và sau khi download, bộ cài Mountain Lion sẽ tải. Tắt bộ cài (nhấn Command + Q) và tới thư mục Application trên máy.

cài đặt

Nếu bạn đã cài Mountain Lion rồi thì bộ cài sẽ tự động bị xóa khỏi máy. Trong trường hợp này, bạn có thể đến phần Purchases trong App Store và tải lại bộ cài.

Bước 2: Kích chuột phải vào ứng dụng Install Mac OS X Mountain Lion trong thư mục Applications và chọn Show package contents.

Bước 3: Ở cửa sổ mới mở ra, vào thư mục Contents > SharedSupport và tìm file có tên InstallESD.dmg.

Bước 4: Mở Disk Utility (trong thư mục Applications > Utilities) và kéo file ảnh InstallESD đến thanh bên thiết bị.

Bước 5: Trong Disk Utility chọn file InstallESD.dmg và sau đó kích vào Burn icon in Disk Utility để ghi file ảnh ra đĩa DVD (các đĩa 1 lớp dung lượng 4,7GB không đủ không gian lưu trữ do đó hãy sử dụng những đĩa lớp kép dung lượng 8,5GB). Nếu muốn tạo một ổ cài đặt bằng USB hoặc FireWire hãy tiếp tục đến bước 6.

Bước 6: Cắm ổ USB hoặc FireWire có ít nhất 6GB dung lượng vào máy. Ta có thể phân vùng cho ổ bằng cách chọn ổ và sử dụng thẻ Partition để chia thành hai phân vùng logic (một phân vùng chứa bộ cài Mountain Lion và phân vùng còn lại cho lưu trữ phụ) bằng cách nhấn vào nút hình dấu cộng để tạo một phân vùng mới sau đó thiết lập phân vùng đầu tiên có kích cỡ 4,8GB.

kéo thả

Bước 7: Chọn file InstallESD trong Disk Utility và nhấn vào thẻ Restore hiện trong cửa sổ Disk Utility chủ. Sau đó, disk image sẽ xuất hiện trong trường Source hoặc nếu không thấy thì hãy kéo nó vào đó.

Bước 8: Kéo ổ đích (phân vùng ổ USB hoặc FireWire mong muốn) vào trường Destination và kích nút Restore. Xác nhận và sau khi hoàn tất, ta đã có một ổ cài đặt Mountain Lion hoàn chỉnh.

kéo thả

Nếu việc lưu file InstallESD.dmg trực tiếp vào ổ không thực hiện được thì trước hết hãy bung (mount) file và lưu vào phân vùng Mac OS X Install ESD xuất hiện.

Để làm điều này, trước hết chọn file InstallESD.dmg trong thanh bên Disk Utility và nhấn Open trong thanh công cụ Disk Utility. Khi đã bung, người dùng sẽ thấy phân vùng có tên Mac OS X Install ESD dưới file ảnh. Trong thẻ Restore, kéo phân vùng mới vào trường Source và sau đó lặp lại bước 8 bên trên để lưu lại nó vào ổ được chọn.

Khi Disk Utility tạo ổ theo cách này, toàn bộ file trong ổ sẽ bị xóa và thay thế bằng dữ liệu khôi phục, tuy nhiên nếu đã phân vùng ổ từ đầu (xem bước 6) thì người dùng vẫn có thể sử dụng phân vùng thứ cấp trong ổ để lưu trữ dữ liệu khác ngoài bộ cài Mountain Lion.

Theo Quản Trị Mạng
Tao o cai dat OS X 10.8 Mountain Lion


Apple da phat hanh he dieu hanh OS X 10.8 Mountain Lion va nguoi dung co the tai ve tu Mac App Store tren cac may chay OS X 10.6.6 tro len.


Ban cung co the tao mot o cai dat rieng cho Mountain Lion. Voi OS X Lion, Apple co ve nhu se phat hanh cac o USB mang bo cai Mountain Lion khoi dong duoc (bootable) nhung cach nay se ton chi phi hon la tai ve tu App Store. Ngoai ra, khi ma OS nay se su dung nhieu tuy chon khoi phuc qua Internet khac nhau cua Apple thi dieu nay co se lam mat nhieu thoi gian tai, dac biet neu nguoi dung khong co cac ket noi bang rong toc do cao.

Qua trinh tao o cai OSX 10.8 cung gan tuong tu nhu voi OS X Lion. Tuy nhien, khi lam theo cac buoc nhu voi Lion, ban co the gap mot so tro ngai ngan can tao o cai. Do do, de tao mot USB cai dat OS X 10.8 hay theo cac buoc sau:

Buoc 1: Mua va tai Lion ve tu Mac App Store va sau khi download, bo cai Mountain Lion se tai. Tat bo cai (nhan Command + Q) va toi thu muc Application tren may.

cai dat

Neu ban da cai Mountain Lion roi thi bo cai se tu dong bi xoa khoi may. Trong truong hop nay, ban co the den phan Purchases trong App Store va tai lai bo cai.

Buoc 2: Kich chuot phai vao ung dung Install Mac OS X Mountain Lion trong thu muc Applications va chon Show package contents.

Buoc 3: O cua so moi mo ra, vao thu muc Contents > SharedSupport va tim file co ten InstallESD.dmg.

Buoc 4: Mo Disk Utility (trong thu muc Applications > Utilities) va keo file anh InstallESD den thanh ben thiet bi.

Buoc 5: Trong Disk Utility chon file InstallESD.dmg va sau do kich vao Burn icon in Disk Utility de ghi file anh ra dia DVD (cac dia 1 lop dung luong 4,7GB khong du khong gian luu tru do do hay su dung nhung dia lop kep dung luong 8,5GB). Neu muon tao mot o cai dat bang USB hoac FireWire hay tiep tuc den buoc 6.

Buoc 6: Cam o USB hoac FireWire co it nhat 6GB dung luong vao may. Ta co the phan vung cho o bang cach chon o va su dung the Partition de chia thanh hai phan vung logic (mot phan vung chua bo cai Mountain Lion va phan vung con lai cho luu tru phu) bang cach nhan vao nut hinh dau cong de tao mot phan vung moi sau do thiet lap phan vung dau tien co kich co 4,8GB.

keo tha

Buoc 7: Chon file InstallESD trong Disk Utility va nhan vao the Restore hien trong cua so Disk Utility chu. Sau do, disk image se xuat hien trong truong Source hoac neu khong thay thi hay keo no vao do.

Buoc 8: Keo o dich (phan vung o USB hoac FireWire mong muon) vao truong Destination va kich nut Restore. Xac nhan va sau khi hoan tat, ta da co mot o cai dat Mountain Lion hoan chinh.

keo tha

Neu viec luu file InstallESD.dmg truc tiep vao o khong thuc hien duoc thi truoc het hay bung (mount) file va luu vao phan vung Mac OS X Install ESD xuat hien.

De lam dieu nay, truoc het chon file InstallESD.dmg trong thanh ben Disk Utility va nhan Open trong thanh cong cu Disk Utility. Khi da bung, nguoi dung se thay phan vung co ten Mac OS X Install ESD duoi file anh. Trong the Restore, keo phan vung moi vao truong Source va sau do lap lai buoc 8 ben tren de luu lai no vao o duoc chon.

Khi Disk Utility tao o theo cach nay, toan bo file trong o se bi xoa va thay the bang du lieu khoi phuc, tuy nhien neu da phan vung o tu dau (xem buoc 6) thi nguoi dung van co the su dung phan vung thu cap trong o de luu tru du lieu khac ngoai bo cai Mountain Lion.

Theo Quan Tri Mang

Tạo ổ cài đặt OS X 10.8 Mountain Lion

Apple đã phát hành hệ điều hành OS X 10.8 Mountain Lion và người dùng có thể tải về từ Mac App Store trên các máy chạy OS X 10.6.6 trở lên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá