4 thủ thuật hay cho Microsoft Word 2010

Những thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản.


4 thủ thuật hay cho Microsoft Word 2010

4 thủ thuật cơ bản sau dây dành cho Microsoft Word 2010 sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng tiện ích soạn thảo văn bản mới mẻ này.

1. Đưa một tài liệu sử dụng một mẫu (template) khác về dạng Normal
Bạn nhận được một đống tài liệu Word ở đó người ta đã tạo ra các mẫu theo sự tùy chỉnh của họ. Vậy làm sao bạn có thể đưa chúng về dạng thường dùng (Normal) để đảm bảo rằng các tài liệu này sẽ thay đổi theo sự thiết lập của chính bạn? Hãy thực hiện các bước đơn giản sau đây:

- Trước hết vào menu File > Options, trong mục Customize Ribbon bạn đánh dấu kiểm trước dòng chữ Developer nằm trong khung liệt kê Main tabs phía bên phải để hiển thị thẻ Developer ngoài giao diện chính.

- Tiếp theo, từ thẻ Developer, bạn bấm lên biểu tượng Document Template. Trên cửa sổ Templates and add-ins hiện ra, bạn bấm nút Attach và duyệt tới một Template đã tạo (theo mặc định là Normal), đánh dấu kiểm trước dòng chữ Automatically update document styles phía dưới, bấm OK để hoàn tất.

2. Giữ nguyên kiểu font khi chia sẻ file Word của bạn

Để giữ nguyên kiểu font khi xem tài liệu ở bất cứ máy tính nào (cho dù máy tính đó chưa cài đặt font mà bạn đã định dạng) hãy thiết lập như sau: Cũng từ menu File bạn bấm chọn Options, duyệt tới mục Save. Tại phân mục Preserve fidelity when sharing this document, đánh dấu kiểm trước dòng chữ Embed fonts in the file và bấm OK.

3. Tạo nhiều Header hoặc Footer khác nhau trong một văn bản

Section Break, tạm dịch là sự chuyển phân đoạn, rất quen thuộc với các bạn chuyên công tác văn bản trong việc tạo nhiều Header hoặc Footer khác nhau cho một tài liệu Word. Nghĩa là bạn sẽ chia văn bản của mình ra làm nhiều phân đoạn, trong đó mỗi một phân đoạn có thể gồm một hoặc nhiều trang tương ứng với một Header hoặc Footer cố định. Trong Office 2010, bạn thực hiện như sau:

Trước hết, hãy chèn các Header hoặc Footer chung cho văn bản một cách bình thường (thao tác này nằm trong thẻ Insert), sau đó tạo thêm một phân đoạn (Section 2) bằng cách đặt con trỏ cuối trang của phân đoạn đầu tiên (Section 1), chuyển qua thẻ Page Layout, bấm lên biểu tượng Break. Từ danh sách xổ xuống bạn chọn Next Page nếu muốn chuyển con trỏ sang trang tiếp theo hoặc chọn Continuous nếu muốn giữ nguyên con trỏ ở trang hiện tại.

Ở đầu trang của Section 2, bấm đôi lên Header đã tạo, hoặc chọn Edit Header từ biểu tượng Header. Trong khung Navigation, bấm lên biểu tượng Link to Previous để bỏ thuộc tính này. Và như vậy bạn đã có thể tạo một Header khác tùy ý. Đối với các Section tiếp theo, cũng làm tương tự.

4. Chèn hiệu ứng hình mờ cho văn bản trong Microsoft word 2010

Mở file văn bản, từ giao diện cửa sổ Microsoft Word 2010, bạn duyệt đến thẻ Page Layout, bấm lên mục Watermark, cửa sổ Confidential hiển thị, theo mặc định sẽ cung cấp một vài watermark có sẵn. Nếu muốn tạo cái mới bạn bấm chọn dòng chữ Custom watermark phía dưới, khi đó sẽ có 2 lựa chọn là Picture watermark và Text watermark.

- Picture watermark: đây là hiệu ứng ảnh mờ. Để chèn một hình ảnh bất kỳ bạn bấm nút Select Picture rồi duyệt tới file ảnh chọn.

- Text watermark: đây là hiệu ứng chữ mờ, khi chọn mục này bạn cần thiết lập một vài thuộc tính như Language (ngôn ngữ hiển thị), Text (nội dung của dòng chữ mờ), Font (kiểu chữ), Size (cỡ chữ), Color (màu chữ). Cuối cùng bấm OK để bắt đầu chèn watermark vào trang văn bản.

Khi cần xóa watermark mới tạo, bạn chọn Remove watermark từ cửa sổ Confidential.

Theo CNTT
4 thu thuat hay cho Microsoft Word 2010


Nhung thu thuat duoi day se giup ban nang cao ky nang soan thao van ban.


4 thu thuat hay cho Microsoft Word 2010

4 thu thuat co ban sau day danh cho Microsoft Word 2010 se giup ban nang cao ky nang su dung tien ich soan thao van ban moi me nay.

1. Dua mot tai lieu su dung mot mau (template) khac ve dang Normal
Ban nhan duoc mot dong tai lieu Word o do nguoi ta da tao ra cac mau theo su tuy chinh cua ho. Vay lam sao ban co the dua chung ve dang thuong dung (Normal) de dam bao rang cac tai lieu nay se thay doi theo su thiet lap cua chinh ban? Hay thuc hien cac buoc don gian sau day:

- Truoc het vao menu File > Options, trong muc Customize Ribbon ban danh dau kiem truoc dong chu Developer nam trong khung liet ke Main tabs phia ben phai de hien thi the Developer ngoai giao dien chinh.

- Tiep theo, tu the Developer, ban bam len bieu tuong Document Template. Tren cua so Templates and add-ins hien ra, ban bam nut Attach va duyet toi mot Template da tao (theo mac dinh la Normal), danh dau kiem truoc dong chu Automatically update document styles phia duoi, bam OK de hoan tat.

2. Giu nguyen kieu font khi chia se file Word cua ban

De giu nguyen kieu font khi xem tai lieu o bat cu may tinh nao (cho du may tinh do chua cai dat font ma ban da dinh dang) hay thiet lap nhu sau: Cung tu menu File ban bam chon Options, duyet toi muc Save. Tai phan muc Preserve fidelity when sharing this document, danh dau kiem truoc dong chu Embed fonts in the file va bam OK.

3. Tao nhieu Header hoac Footer khac nhau trong mot van ban

Section Break, tam dich la su chuyen phan doan, rat quen thuoc voi cac ban chuyen cong tac van ban trong viec tao nhieu Header hoac Footer khac nhau cho mot tai lieu Word. Nghia la ban se chia van ban cua minh ra lam nhieu phan doan, trong do moi mot phan doan co the gom mot hoac nhieu trang tuong ung voi mot Header hoac Footer co dinh. Trong Office 2010, ban thuc hien nhu sau:

Truoc het, hay chen cac Header hoac Footer chung cho van ban mot cach binh thuong (thao tac nay nam trong the Insert), sau do tao them mot phan doan (Section 2) bang cach dat con tro cuoi trang cua phan doan dau tien (Section 1), chuyen qua the Page Layout, bam len bieu tuong Break. Tu danh sach xo xuong ban chon Next Page neu muon chuyen con tro sang trang tiep theo hoac chon Continuous neu muon giu nguyen con tro o trang hien tai.

O dau trang cua Section 2, bam doi len Header da tao, hoac chon Edit Header tu bieu tuong Header. Trong khung Navigation, bam len bieu tuong Link to Previous de bo thuoc tinh nay. Va nhu vay ban da co the tao mot Header khac tuy y. Doi voi cac Section tiep theo, cung lam tuong tu.

4. Chen hieu ung hinh mo cho van ban trong Microsoft word 2010

Mo file van ban, tu giao dien cua so Microsoft Word 2010, ban duyet den the Page Layout, bam len muc Watermark, cua so Confidential hien thi, theo mac dinh se cung cap mot vai watermark co san. Neu muon tao cai moi ban bam chon dong chu Custom watermark phia duoi, khi do se co 2 lua chon la Picture watermark va Text watermark.

- Picture watermark: day la hieu ung anh mo. De chen mot hinh anh bat ky ban bam nut Select Picture roi duyet toi file anh chon.

- Text watermark: day la hieu ung chu mo, khi chon muc nay ban can thiet lap mot vai thuoc tinh nhu Language (ngon ngu hien thi), Text (noi dung cua dong chu mo), Font (kieu chu), Size (co chu), Color (mau chu). Cuoi cung bam OK de bat dau chen watermark vao trang van ban.

Khi can xoa watermark moi tao, ban chon Remove watermark tu cua so Confidential.

Theo CNTT

4 thủ thuật hay cho Microsoft Word 2010

Những thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá