Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Recycle Bin (Thùng Rác) được đặt ngay trên màn hình Desktop, công dụng của nó là để lưu các file, thư mục mà người sử dụng đã xóa. Nếu người sử dụng lỡ tay xóa nhầm file hay thư mục, có thể vào trong Recycle Bin để khôi phục lại các file, thư mục đó. Tuy nhiên dung lượng Recycle Bin lớn sẽ gây tốn dung lượng ổ cứng. Để thay đổi dung lượng Recycle Bin bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:


Cách 1: Thay đổi dung lượng Recycle Bin trên tất cả các phân vùng ổ cứng

Bước 1: Trên màn hình Windows, bấm chuột phải lên biểu tượng Recycle Bin chọn Properties.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Bước 2: Trên cửa sổ Recycle Bin Properties, bấm tab Global, tick chọn Use one setting for all drives: rồi kéo thanh trượt để thay đổi dung lượng Recycle Bin. Tỉ lệ % hiển thị phía dưới thanh trượt là tỷ lệ % dung lượng thư mục Recycle Bin sẽ chiếm trên tổng dung lượng tất cả phân vùng ổ cứng.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Bước 3: Trên cửa sổ Recycle Bin Properties, bấm Apply và bấm Ok để hoàn tất. Khi đó dung lượng Recycle Bin trên tất cả các phân vùng ổ cứng sẽ được thay đổi.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Cách 2: Thay đổi dung lượng Recycle Bin cho từng phân vùng

Bước 1: Trên màn hình Windows, bấm chuột phải lên biểu tượng Recycle Bin chọn Properties.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Bước 2: Trên cửa sổ Recycle Bin Properties, bấm tab Global, tick chọn Configure drives independently.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Bước 3: trên cửa sổ Recycle Bin Properties, bạn chọn từng phân vùng ổ cứng rồi kéo thanh trượt để thay đổi dung lượng Recycle Bin. Tỉ lệ % hiển thị phía dưới thanh trượt là tỷ lệ % dung lượng thư mục Recycle Bin sẽ chiếm trên phân vùng ổ cứng đó.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Bước 4: Trên cửa sổ Recycle Bin Properties, bấm Apply và bấm Ok để hoàn tất. Khi đó dung lượng Recycle Bin trên phân vùng ổ cứng bạn chọn sẽ được thay đổi.

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

BkavCach thay doi dung luong Recycle Bin


Recycle Bin (Thung Rac) duoc dat ngay tren man hinh Desktop, cong dung cua no la de luu cac file, thu muc ma nguoi su dung da xoa. Neu nguoi su dung lo tay xoa nham file hay thu muc, co the vao trong Recycle Bin de khoi phuc lai cac file, thu muc do. Tuy nhien dung luong Recycle Bin lon se gay ton dung luong o cung. De thay doi dung luong Recycle Bin ban thuc hien theo huong dan sau:


Cach 1: Thay doi dung luong Recycle Bin tren tat ca cac phan vung o cung

Buoc 1: Tren man hinh Windows, bam chuot phai len bieu tuong Recycle Bin chon Properties.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Buoc 2: Tren cua so Recycle Bin Properties, bam tab Global, tick chon Use one setting for all drives: roi keo thanh truot de thay doi dung luong Recycle Bin. Ti le % hien thi phia duoi thanh truot la ty le % dung luong thu muc Recycle Bin se chiem tren tong dung luong tat ca phan vung o cung.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Buoc 3: Tren cua so Recycle Bin Properties, bam Apply va bam Ok de hoan tat. Khi do dung luong Recycle Bin tren tat ca cac phan vung o cung se duoc thay doi.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Cach 2: Thay doi dung luong Recycle Bin cho tung phan vung

Buoc 1: Tren man hinh Windows, bam chuot phai len bieu tuong Recycle Bin chon Properties.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Buoc 2: Tren cua so Recycle Bin Properties, bam tab Global, tick chon Configure drives independently.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Buoc 3: tren cua so Recycle Bin Properties, ban chon tung phan vung o cung roi keo thanh truot de thay doi dung luong Recycle Bin. Ti le % hien thi phia duoi thanh truot la ty le % dung luong thu muc Recycle Bin se chiem tren phan vung o cung do.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Buoc 4: Tren cua so Recycle Bin Properties, bam Apply va bam Ok de hoan tat. Khi do dung luong Recycle Bin tren phan vung o cung ban chon se duoc thay doi.

Cach thay doi dung luong Recycle Bin

Bkav

Cách thay đổi dung lượng Recycle Bin

Recycle Bin (Thùng Rác) được đặt ngay trên màn hình Desktop, công dụng của nó là để lưu các file, thư mục mà người sử dụng đã xóa. Nếu người sử dụng lỡ tay xóa nhầm file hay thư mục, có thể vào trong Recycle Bin để khôi phục lại các file, thư mục đó. Tuy nhiên dung lượng Recycle Bin lớn sẽ gây tốn dung lượng ổ cứng. Để thay đổi dung lượng Recycle Bin bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá