Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng tóm lược thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 27 “ Báo cáo tài chính giữa niên độ” và hướng dẫn tại phần này.


Mẫu biểu và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo mẫu biểu và các chỉ tiêu trong chế độ báo cáo tài chính năm ban hành theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).

Doanh nghiệp nhà nước phải lập báo cáo tài chính quý dạng đầy đủ khi nộp BCTC cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các DN khác khi tự nguyện lập BCTC quý dạng đầy đủ hoặc tóm lược thì thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của Thông tư này. Các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán khi thực hiện báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của thông tư này và các quy định khác theo pháp luật về thị trường chứng khoán; Công ty mẹ niêm yết trên thị trường chứng khoán thì lập báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và báo cáo tài chính tổng hợp quý của công ty mẹ và các công ty con. Từ báo cáo tài chính năm công ty mẹ phải lập báo cáo hợp nhất.

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm:
+ Bảng cân đối kế toán (đầy đủ, tóm lược)
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( đầy đủ, tóm lược)
+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là cuối mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV)
Báo cáo tài chính giữa niên độ phải lập đúng hình thức, nội dung, phương pháp và trình bày phải nhất quán giữa các kỳ kế toán, nếu có nội dung khác thì phải giải thích ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Học Kế toán . Các nội dung trình bày trên mỗi báo cáo tài chính giữa niên độ tối thiểu phải bao gồm các đề mục và các số cộng chi tiết được trình bày trong mỗi Báo cáo tài chính năm gần nhất tương ứng, và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.
Huong dan lap bao cao tai chinh


Bao cao tai chinh giua nien do gom 2 loai: Bao cao tai chinh giua nien do dang day du va bao cao tai chinh giua nien do dang tom luoc. Doanh nghiep lap bao cao tai chinh theo dang day du thi ap dung Chuan muc ke toan so 21 “Trinh bay bao cao tai chinh” va mot so quy dinh tai chuan muc ke toan so 27 “Bao cao tai chinh giua nien do”. Doanh nghiep lap bao cao tai chinh theo dang tom luoc thi ap dung Chuan muc ke toan so 27 “ Bao cao tai chinh giua nien do” va huong dan tai phan nay.


Mau bieu va cac chi tieu trong bao cao tai chinh giua nien do thuc hien theo mau bieu va cac chi tieu trong che do bao cao tai chinh nam ban hanh theo Che do ke toan doanh nghiep hien hanh (quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 cua Bo Tai chinh).

Doanh nghiep nha nuoc phai lap bao cao tai chinh quy dang day du khi nop BCTC cho cac co quan quan ly nha nuoc. Cac DN khac khi tu nguyen lap BCTC quy dang day du hoac tom luoc thi thuc hien theo phan huong dan co lien quan cua Thong tu nay. Cac DN niem yet tren thi truong chung khoan khi thuc hien bao cao tai chinh giua nien do thuc hien theo phan huong dan co lien quan cua thong tu nay va cac quy dinh khac theo phap luat ve thi truong chung khoan; Cong ty me niem yet tren thi truong chung khoan thi lap bao cao tai chinh quy cua cong ty me va bao cao tai chinh tong hop quy cua cong ty me va cac cong ty con. Tu bao cao tai chinh nam cong ty me phai lap bao cao hop nhat.

He thong bao cao tai chinh giua nien do bao gom:
+ Bang can doi ke toan (day du, tom luoc)
+ Bao cao luu chuyen tien te ( day du, tom luoc)
+ Ban Thuyet minh bao cao tai chinh chon loc

Ky lap bao cao tai chinh giua nien do la cuoi moi quy cua nam tai chinh (khong bao gom quy IV)
Bao cao tai chinh giua nien do phai lap dung hinh thuc, noi dung, phuong phap va trinh bay phai nhat quan giua cac ky ke toan, neu co noi dung khac thi phai giai thich o Bang thuyet minh bao cao tai chinh Hoc Ke toan . Cac noi dung trinh bay tren moi bao cao tai chinh giua nien do toi thieu phai bao gom cac de muc va cac so cong chi tiet duoc trinh bay trong moi Bao cao tai chinh nam gan nhat tuong ung, va Bang thuyet minh bao cao tai chinh chon loc.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng tóm lược thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 27 “ Báo cáo tài chính giữa niên độ” và hướng dẫn tại phần này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá