Cách xác định một địa chỉ IP

Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ duy nhất mà các thiết bị điện tử sử dụng để nhận biết và giao tiếp lẫn nhau trên mạng máy tính. Địa chỉ này được xác định bằng cách sử dụng chuẩn IP (Internet Protocol). Định nghĩa một cách đơn giản hơn thì địa chỉ IP là địa chỉ máy tính sử dụng trên Internet. Do vậy mà địa chỉ IP là duy nhất đối với mỗi thiết bị.


Cách xác định một địa chỉ IP

Ngoài máy tính, những thiết bị khác có thể có địa chỉ IP duy nhất bao gồm router, switch, các máy chủ cơ sở hạ tầng, máy in, máy fax Internet và thậm chí là một số máy điện thoại.

Địa chỉ IP đươc gán và quản lý bởi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA chỉ định các khối địa chỉ IP tới bất kỳ 4 khu vực đăng ký Internet (ARIN, RIPE NCC, APNIC và LACNIC), những nơi này sau đó sẽ gán các khối địa chỉ IP nhỏ hơn tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet và doanh nghiệp.

Một địa chỉ IP thông thường gồm có 32 bit hoặc 4 byte địa chỉ thường được hiển thị bởi 4 chữ số (mỗi số giới hạn từ 0 đến 255) và cách nhau bởi dấu chấm. Ta có một ví dụ về địa chỉ IP như sau: ’192.135.67.201′. Phạm vi của các số trong khoảng từ 0 tới 255 thường được hiển thị bởi 8 bit, hay còn gọi là một ‘Octet’.

Tuy nhiên, hạn chế của phiên bản địa chỉ IP này là số lượng địa chỉ IP bị giới hạn đối với 4, 294, 967, 296. Vì thế một phương pháp gán địa chỉ IP mới có tên là CIDR đã thay thế cho phương pháp trên. Phương pháp CIRD cũng được áp dụng vào phiên bản tiếp theo (IPv6) của địa chỉ IP.

Phiên bản mới của địa chỉ IP là 128 bit hoặc 16 byte chiều rộng, phiên bản này sẽ cho phép một khối lượng lớn địa chỉ IP trở nên sẵn có cho các máy tính trên Internet.

Phân loại địa chỉ IP

Có hai loại địa chỉ IP: IP tĩnh và IP động. Khi địa chỉ IP của máy tính là như nhau mỗi lần máy tính kết nối vào mạng thì đó được gọi là địa chỉ IP tĩnh. Tuy nhiên, khi địa chỉ IP của máy tính thay đổi khác nhau mỗi lần máy tính kết nối mạng thì đó là địa chỉ IP động.

Địa chỉ IP máy bạn là gì?

Cho đến bây giờ chắc hẳn bạn vẫn đang thắc mắc “Địa chỉ IP của tôi là gì?” và “Làm thế nào để tôi có thể xác định được địa chỉ IP của tôi”.
Không khó để bạn có thể xác định địa chỉ IP. Tuy nhiên các phương pháp sẽ khác nhau qua các tình huống khác nhau. Dưới đây sẽ là một số phương pháp đơn giản để xác định địa chỉ IP của máy tính khi đang kết nối Internet, khi bạn sử dụng máy tính Macintosh hay khi sử dụng máy tính Windows, và thậm chí cả cách nhận diện địa chỉ IP của người gửi thư điện tử.

Khi kết nối Internet

Trên Internet có rất nhiều trang web có thể dò tìm địa chỉ IP khi máy tính được kết nối qua Internet. Tuy nhiên, nếu như bạn đang trên một mạng LAN hay một mạng tại nhà, thì các trang web đó có thể sẽ dò tìm địa chỉ IP của router mạng.

Khi sử dụng máy tính Macintosh

Trên máy Mac, địa chỉ IP được tìm thấy tại bảng điều khiển TCP/IP, khi máy tính là Mac OS X thì địa chỉ IP được tìm thấy tại System Preferences trong mục ‘Internet and Network’ .

Khi sử dụng máy tính Windows

Nếu bạn muốn dò tìm địa chỉ IP của máy tính (trường hợp đang sử dụng Windows) thì quá trình hoàn dò tìm rất đơn giản:

  • Kích vào 'Start' trên thanh tác vụ Windows.
  • Chọn 'Run'.
  • Nhập ‘cmd’ tại hộp nhập text. Lệnh này sẽ chuyển tới trình đơn dấu nhắc lệnh.
  • Tại trình đơn này, nhập ‘ipconfig/all’.

Bạn sẽ tìm thấy địa chỉ IP của máy tính tại trường địa chỉ IP.

Dò tìm địa chỉ IP của thư điện tử nhận được

Nếu bạn muốn dò tìm địa chỉ IP của máy tính đã gửi thư cho bạn thì có thể tìm thấy tại đầu mục (header) thư điện tử. Thông thường, thông tin này sẽ được ẩn đi. Nếu kích vào 'Show Headers’ trong khi đọc thư điện tử trên Internet, thì địa chỉ IP của máy tính từ nơi gửi thư sẽ được hiển thị.

Một số giá trị của địa chỉ IP

Địa chỉ IP rất hữu ích cho việc dò tìm và giải quyết các vấn đề về xâm nhập cũng như các mối nguy hiểm từ Internet. Những địa chỉ IP này đồng thời cũng giúp giảm spam thư điện tử hoặc khi bạn nhận được những bức thư với những lời đe dọa hay các loại virut nguy hiểm có thể xâm nhập thông qua thư điện tử.

Theo Buzzle
Cach xác dịnh mọt dịa chỉ IP


Dịa chỉ IP (Internet Protocol) la mot dia chi duy nhat ma các thiet bi dien tu su dung de nhạn biét và giao tiep lan nhau tren mạng may tinh. Dia chi nay duoc xac dinh bang cach su dung chuản IP (Internet Protocol). Dịnh nghĩa mọt cách don giản hon thì dia chi IP la dia chi may tinh sủ dụng tren Internet. Do vạy mà dịa chi IP là duy nhat doi voi moi thiet bi.


Cach xác dịnh mọt dịa chỉ IP

Ngoai may tinh, nhung thiet bi khác co the co dia chi IP duy nhat bao gom router, switch, các máy chủ co sỏ hạ tàng, máy in, máy fax Internet và thạm chí là mot so máy dien thoai.

Dia chi IP duoc gan va quan ly boi IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA chỉ dịnh các khói dia chi IP tói bat ky 4 khu vục dang ky Internet (ARIN, RIPE NCC, APNIC va LACNIC), nhũng noi này sau dó sẽ gan các khoi dia chi IP nhỏ hon toi các nha cung cap dich vu Internet va doanh nghiep.

Mot dia chi IP thong thuòng gom co 32 bit hoạc 4 byte dia chi thuong duoc hiẻn thị bỏi 4 chũ só (mõi só giói hạn tù 0 den 255) va cách nhau bỏi dáu chám. Ta có mọt ví dụ vè dịa chi IP nhu sau: ’192.135.67.201′. Pham vi cua các so trong khoảng tù 0 tói 255 thuong duọc hiẻn thị bỏi 8 bit, hay còn gọi là mọt ‘Octet’.

Tuy nhien, han che cua phien ban dia chi IP này la so luong dia chi IP bị giói hạn doi voi 4, 294, 967, 296. Vi the mot phuong pháp gan dia chi IP mói có ten la CIDR dã thay the cho phuong phap tren. Phuong pháp CIRD cung duoc áp dụng vào phien ban tiép theo (IPv6) cua dia chi IP.

Phien ban moi cua dia chi IP la 128 bit hoạc 16 byte chièu rọng, phien bản này se cho phep mot khói luọng lón dia chi IP tro nen san co cho các may tinh tren Internet.

Phan loại dia chi IP

Co hai loại dia chi IP: IP tĩnh và IP dọng. Khi dia chi IP cua máy tính là nhu nhau mõi làn máy tính két nói vào mạng thì dó duọc gọi là dịa chỉ IP tĩnh. Tuy nhien, khi dia chi IP cua may tinh thay doi khác nhau mõi làn máy tính két nói mang thì dó là dịa chỉ IP dọng.

Dia chi IP may bạn la gi?

Cho den bay gio chác hản ban vãn dang thác mác “Dia chỉ IP của toi là gì?” và “Làm thé nào dẻ toi có thẻ xác dịnh duọc dịa chỉ IP của toi”.
Khong khó dẻ bạn có thẻ xác dịnh dịa chỉ IP. Tuy nhien các phuong pháp sẽ khác nhau qua các tình huóng khác nhau. Duói day sẽ là mọt só phuong pháp don giản dẻ xác dịnh dịa chỉ IP của máy tính khi dang két nói Internet, khi bạn su dung máy tính Macintosh hay khi su dung may tinh Windows, va thạm chí cả cách nhan dien dia chi IP của nguòi gủi thu dien tu.

Khi két nói Internet

Tren Internet có rát nhièu trang web co the dò tìm dia chi IP khi máy tinh duọc két noi qua Internet. Tuy nhien, neu nhu ban dang tren mot mạng LAN hay mot mang tai nha, thi các trang web dó có thẻ sẽ dò tìm dịa chỉ IP của router mạng.

Khi su dung máy tính Macintosh

Tren máy Mac, dia chi IP duoc tim thay tại bảng dièu khiẻn TCP/IP, khi may tinh la Mac OS X thì dia chi IP duoc tim thay tại System Preferences trong mục ‘Internet and Network’ .

Khi su dung may tinh Windows

Neu ban muon dò tim dia chi IP cua may tinh (truòng họp dang sủ dụng Windows) thi qua trinh hoan dò tìm rat don gian:

  • Kich vao 'Start' tren thanh tác vụ Windows.
  • Chon 'Run'.
  • Nhạp ‘cmd’ tại hop nhạp text. Lẹnh này sẽ chuyẻn tói trình don dáu nhác lenh.
  • Tại trình don này, nhạp ‘ipconfig/all’.

Ban se tim thay dia chi IP cua may tinh tại truong dia chi IP.

Dò tìm dịa chỉ IP của thu dien tu nhan duoc

Neu ban muon dò tìm dia chi IP cua may tinh dã gủi thu cho bạn thì co the tim thay tại dàu muc (header) thu dien tu. Thong thuong, thong tin nay sẽ duọc ản di. Neu kich vao 'Show Headers’ trong khi dọc thu dien tu tren Internet, thì dia chi IP cua may tinh tu noi gui thu sẽ duọc hiẻn thị.

Mọt só giá trị của dịa chỉ IP

Dịa chỉ IP rát hũu ích cho viẹc dò tìm và giải quyét các ván dè vè xam nhạp cũng nhu các mói nguy hiẻm tù Internet. Nhũng dịa chỉ IP này dòng thòi cũng giúp giảm spam thu diẹn tủ hoạc khi bạn nhạn duọc nhũng búc thu vói nhũng lòi de dọa hay các loại virut nguy hiẻm có thẻ xam nhạp thong qua thu diẹn tủ.

Theo Buzzle

Cách xác định một địa chỉ IP

Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ duy nhất mà các thiết bị điện tử sử dụng để nhận biết và giao tiếp lẫn nhau trên mạng máy tính. Địa chỉ này được xác định bằng cách sử dụng chuẩn IP (Internet Protocol). Định nghĩa một cách đơn giản hơn thì địa chỉ IP là địa chỉ máy tính sử dụng trên Internet. Do vậy mà địa chỉ IP là duy nhất đối với mỗi thiết bị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá