Cách tính phí gửi và nhận tiền trong Paypal

Gửi và chuyển tiền giữa các tài khoản PayPal là một hoạt động thường xuyên khi bạn thanh toán và kiếm tiền trực tuyến. Do có nhiều yêu cầu và thắc mắc về việc này và cách tính phí của PayPal, hôm nay VNPP xin được viết bài này để cung cấp cho bạn các thông tin xác thực nhất từ PayPal.


Trước tiên, ta cần tìm hiểu cách tính phí của PayPal, như hình sau:

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

PayPal có chung một mức phí cho các tài khoản Personal, Premier và Business, vì vậy bạn không phải lo về loại tài khoản. PayPal chia làm 2 loại giao dịch:

– Thanh toán trong việc mua bán (Online Purchase): phía trả tiền (Pay) được miễn phí, phía nhận tiền (Get paid) chịu phí từ 1.9% – 2.9% tổng giao dịch + $0.30 USD + phụ phí. Phụ phí khi bạn giao dịch giữa 2 quốc gia khác nhau hoặc có chuyển đổi tiền tệ (2.5% phí). Như vậy nếu nhận được thanh toán 1000 USD bạn sẽ bị thu phí từ 19.3 – 29.3 USD, chưa kể phụ phí. Cụ thể là:

Purchase payments received (monthly)Fee per transaction
$0.00 USD – $3,000.00 USD2.9% + $0.30 USD
$3,000.01 USD – $10,000.00 USD2.5% + $0.30 USD
$10,000.01 USD – $100,000.00 USD2.2% + $0.30 USD
> $100,000.00 USD1.9% + $0.30 USD

- Thanh toán cá nhân (Personal Payment): miễn phí hoàn toàn nếu bạn dùng tiền trong tài khoản PayPal hoặc tài khoản ngân hàng. Thu phí 2.9% tổng tiền + $0.30 USD nếu tiền đó lấy từ Credit Card, Debit Card, phí này có thể tùy chọn phía gửi hay phía nhận phải trả. Như vậy nếu gửi 100 USD từ thẻ bạn phải chịu thêm phí 2.9 + 0.3 USD = $3.2 USD. Phí này bạn có thể chọn là người gửi hoặc người nhận thanh toán.

Sau khi đã biết cách tính phí của PayPal, ta có thể bắt đầu thực hiện giao dịch. Bạn đăng nhập vào tài khoản PayPal rồi vào mục Send Money trên menu. Điền địa chỉ email người nhận vào To (Email), số tiền vào Amount và loại tiền tệ vào ô bên cạnh. Ở bên dưới bạn có 2 lựa chọn:

1/ Nếu bạn chọn Personal Payment – Thanh toán cá nhân: bao gồm các lý do là Shared expenses (chia tiền trong thanh toán), Payment Owed (tiền nợ), Rental charges (tiền thuê nhà đất) và Others (lý do khác). Bạn chọn Continue để tiếp tục.

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

- Nếu bạn trả tiền vượt mức mà tài khoản PayPal hiện có, PP sẽ lấy thêm tiền từ thẻ Credit Card, và sẽ thu thêm phí. Bạn có thể chọn I will pay the fee để chịu phí này hoặc bỏ chọn để phí trừ vào số tiền của người nhận. Nếu bạn có nhiều thẻ thì bạn chọn More funding options rồi chọn thẻ khác.

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

2/ Nếu bạn chọn Online purchases – Thanh toán trực tuyến: thì có 3 lý do đó là Goods (hàng hóa), Services (dịch vụ) và eBay (mua hàng trên eBay).

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

- Bước tiếp theo bạn sẽ thấy có mục Shipping Address, đây là địa chỉ để người nhận tiền chuyển hàng cho bạn, đây cũng là căn cứ để PayPal xác định các tranh chấp trong việc giao dịch. Bạn phải điền thật chính xác, nếu cần thay đổi bạn bấm vào mục Change. Cuối cùng bấm Send Money để gửi.

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

Ngoài ra, trước khi giao dịch bạn cũng có thể bấm vào link ngay bên dưới email để xem thêm thông tin về người nhận như ngày đăng kí, loại tài khoản, quốc gia…

Gửi, Chuyển Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch

NHẬN TIỀN: Thời gian để nhận được tiền mất khoảng vài phút, một số trường hợp rất chậm là vài giờ. Khi nhận được tiền bạn sẽ có email của Paypal về email người nhận, số tiền nhận và Transaction ID.
Với các tài khoản chưa được xác nhận, sẽ có trường hợp tuy đã nhận tiền nhưng vẫn chưa được cộng vào PayPal Balance. Lúc ấy, bạn xem trong danh sách giao dịch, tìm giao dịch chưa được cộng tiền, tại cột Order status/Actions bạn bấm chọn Accept là xong. Lưu ý: nếu bạn không chọn Accept thì tiền sẽ được trả lại cho người gửi sau 30 ngày.

Gửi, Chuyển/Nhận Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch
Nguồn VNpaypalCach tinh phi gủi va nhan tien trong Paypal


Gui va chuyen tien giua cac tai khoan PayPal la mot hoat dong thuong xuyen khi ban thanh toan va kiem tien truc tuyen. Do co nhieu yeu cau va thac mac ve viec nay va cach tinh phi cua PayPal, hom nay VNPP xin duoc viet bai nay de cung cap cho ban cac thong tin xac thuc nhat tu PayPal.


Truoc tien, ta can tim hieu cach tinh phi cua PayPal, nhu hinh sau:

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

PayPal co chung mot muc phi cho cac tai khoan Personal, Premier va Business, vi vay ban khong phai lo ve loai tai khoan. PayPal chia lam 2 loai giao dich:

– Thanh toan trong viec mua ban (Online Purchase): phia tra tien (Pay) duoc mien phi, phia nhan tien (Get paid) chiu phi tu 1.9% – 2.9% tong giao dich + $0.30 USD + phu phi. Phu phi khi ban giao dich giua 2 quoc gia khac nhau hoac co chuyen doi tien te (2.5% phi). Nhu vay neu nhan duoc thanh toan 1000 USD ban se bi thu phi tu 19.3 – 29.3 USD, chua ke phu phi. Cu the la:

Purchase payments received (monthly)Fee per transaction
$0.00 USD – $3,000.00 USD2.9% + $0.30 USD
$3,000.01 USD – $10,000.00 USD2.5% + $0.30 USD
$10,000.01 USD – $100,000.00 USD2.2% + $0.30 USD
> $100,000.00 USD1.9% + $0.30 USD

- Thanh toan ca nhan (Personal Payment): mien phi hoan toan neu ban dung tien trong tai khoan PayPal hoac tai khoan ngan hang. Thu phi 2.9% tong tien + $0.30 USD neu tien do lay tu Credit Card, Debit Card, phi nay co the tuy chon phia gui hay phia nhan phai tra. Nhu vay neu gui 100 USD tu the ban phai chiu them phi 2.9 + 0.3 USD = $3.2 USD. Phi nay ban co the chon la nguoi gui hoac nguoi nhan thanh toan.

Sau khi da biet cach tinh phi cua PayPal, ta co the bat dau thuc hien giao dich. Ban dang nhap vao tai khoan PayPal roi vao muc Send Money tren menu. Dien dia chi email nguoi nhan vao To (Email), so tien vao Amount va loai tien te vao o ben canh. O ben duoi ban co 2 lua chon:

1/ Neu ban chon Personal Payment – Thanh toan ca nhan: bao gom cac ly do la Shared expenses (chia tien trong thanh toan), Payment Owed (tien no), Rental charges (tien thue nha dat) va Others (ly do khac). Ban chon Continue de tiep tuc.

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

- Neu ban tra tien vuot muc ma tai khoan PayPal hien co, PP se lay them tien tu the Credit Card, va se thu them phi. Ban co the chon I will pay the fee de chiu phi nay hoac bo chon de phi tru vao so tien cua nguoi nhan. Neu ban co nhieu the thi ban chon More funding options roi chon the khac.

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

2/ Neu ban chon Online purchases – Thanh toan truc tuyen: thi co 3 ly do do la Goods (hang hoa), Services (dich vu) va eBay (mua hang tren eBay).

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

- Buoc tiep theo ban se thay co muc Shipping Address, day la dia chi de nguoi nhan tien chuyen hang cho ban, day cung la can cu de PayPal xac dinh cac tranh chap trong viec giao dich. Ban phai dien that chinh xac, neu can thay doi ban bam vao muc Change. Cuoi cung bam Send Money de gui.

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

Ngoai ra, truoc khi giao dich ban cung co the bam vao link ngay ben duoi email de xem them thong tin ve nguoi nhan nhu ngay dang ki, loai tai khoan, quoc gia…

Gui, Chuyen Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich

NHAN TIEN: Thoi gian de nhan duoc tien mat khoang vai phut, mot so truong hop rat cham la vai gio. Khi nhan duoc tien ban se co email cua Paypal ve email nguoi nhan, so tien nhan va Transaction ID.
Voi cac tai khoan chua duoc xac nhan, se co truong hop tuy da nhan tien nhung van chua duoc cong vao PayPal Balance. Luc ay, ban xem trong danh sach giao dich, tim giao dich chua duoc cong tien, tai cot Order status/Actions ban bam chon Accept la xong. Luu y: neu ban khong chon Accept thi tien se duoc tra lai cho nguoi gui sau 30 ngay.

Gui, Chuyen/Nhan Tien Trong PayPal va Cach Tinh Phi Giao Dich
Nguon VNpaypal

Cách tính phí gửi và nhận tiền trong Paypal

Gửi và chuyển tiền giữa các tài khoản PayPal là một hoạt động thường xuyên khi bạn thanh toán và kiếm tiền trực tuyến. Do có nhiều yêu cầu và thắc mắc về việc này và cách tính phí của PayPal, hôm nay VNPP xin được viết bài này để cung cấp cho bạn các thông tin xác thực nhất từ PayPal.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá