Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung để người dùng có thể nối các tài khoản của họ với nhau dưới một lần đăng nhập.Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách liên kết những tài khoản này để đăng nhập và sử dụng dễ dàng.


Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google sau đó kích vào mũi tên xuống trên tên tài khoản (thường nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt).

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào Settings từ thực đơn ngữ cảnh.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhấn Advanced.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào đường dẫn Change Google Account.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhập mã hiển thị và kích Unlink My Accounts để ngắt liên kết tài khoản Google khởi tài khoản YouTube.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Khi cửa sổ xác nhận hiện ra, nhấn OK.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhấn vào Link to an Existing Google Account.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Kích vào đường dẫn Sign in as a different user.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản muốn mà ta muốn tài khoản YouTube được liên kết tới. Nhấn vào Link Accounts sau khi hoàn tất.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Một hộp thoại màu xanh sẽ hiện ra thông báo tài khoản bây giờ đã được liên kết tới tài khoản của Google.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Và nếu bạn đã liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Google Apps thì bạn sẽ nhận được thông báo sau đây cho lần truy cập kênh YouTube đầu tiên.

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Theo Quản Trị Mạng
Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google


Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan Gmail/Google (bao gom Google Apps) la mot tinh nang ma Google da bo sung de nguoi dung co the noi cac tai khoan cua ho voi nhau duoi mot lan dang nhap.Bai viet se huong dan nguoi dung cach lien ket nhung tai khoan nay de dang nhap va su dung de dang.


Dang nhap vao YouTube bang tai khoan Google sau do kich vao mui ten xuong tren ten tai khoan (thuong nam o goc tren ben phai cua cua so trinh duyet).

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Kich vao Settings tu thuc don ngu canh.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Nhan Advanced.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Kich vao duong dan Change Google Account.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Nhap ma hien thi va kich Unlink My Accounts de ngat lien ket tai khoan Google khoi tai khoan YouTube.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Khi cua so xac nhan hien ra, nhan OK.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Nhan vao Link to an Existing Google Account.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Kich vao duong dan Sign in as a different user.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Nhap dia chi email va mat khau cua tai khoan muon ma ta muon tai khoan YouTube duoc lien ket toi. Nhan vao Link Accounts sau khi hoan tat.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Mot hop thoai mau xanh se hien ra thong bao tai khoan bay gio da duoc lien ket toi tai khoan cua Google.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Va neu ban da lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan Google Apps thi ban se nhan duoc thong bao sau day cho lan truy cap kenh YouTube dau tien.

Lien ket tai khoan YouTube voi tai khoan New Google

Theo Quan Tri Mang

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung để người dùng có thể nối các tài khoản của họ với nhau dưới một lần đăng nhập.Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách liên kết những tài khoản này để đăng nhập và sử dụng dễ dàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá