Cách tạo blog trên google

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CÁCH TẠO MỘT TRANG BLOG VỚI GOOGLE :


Đăng ký

Để tạo một trang Blog trên Google, bạn truy cập vào địa chỉ https://www.blogger.com > chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt rồi đăng nhập bằng tài khoản Gmail
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_0.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Tại bước 1. Đăng ký Blogger:
- Tên hiển thị: bạn điền tên hiển thị vào, tên này sẽ hiển thị trên Blog của bạn,
- Chấp nhận các Điều khoản: đánh dấu check vào mục Tôi chấp thuận các Điều khoản Dịch vụ
điền xong nhấp nút Tiếp tục

Tại bước 2. Đặt tên cho blog của bạn:
- Tiêu đề của Blog: bạn đặt tiêu đề cho Blog của mình. Tiêu đề blog của bạn sẽ xuất hiện trên blog đă xuất bản, trên bảng điều khiển và trong tiểu sử của bạn.
- Địa chỉ blog (URL): bạn chọn cho blog của mình một địa chỉ để mọi người có thể truy cập, địa chỉ Blog của bạn sẽ có URL là http://dia-chi-ban-chon.blogspot.com, ví dụ: http://duyhieucomputer.blogspot.com
Khai báo xong bạn nhấp nút Tiếp tục
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_1.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Ở bước Chọn một mẫu, bạn chọn cho mình một Mẫu (theme) rồi nhấp nút Tiếp tục
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_2.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Cuối cùng thông báo Blog của bạn đã được tạo!, bạn nhấp nút Bắt đầu viết blog để hoàn tất.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_3.jpg

Đăng bài và chỉnh sửa bài đăng

1. Đăng bài:
Để đăng bài, bạn click thẻ Đăng bài > click nút Tạo
- Đặt tiêu đề cho bài này rồi viết nội dung vào khung bên dưới
- Mặc định đang ở chế độ Viết, nếu bạn muốn thêm các hiệu ứng hay mã HTML thì chọn thẻ Chỉnh sửa HTML
- Trong khi viết bài, bạn có thể xem trước bằng cách click chữ Xem trước
- Khi đã soạn thảo xong, bạn nhấp nút Xuất bản bài đăng để đăng bài.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_4.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Sau khi đăng sẽ có thông báo Bài đăng trên blog đã được công bố thành công!, bạn click chữ Xem Blog để theo dõi trang blog của mình.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_5.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

2. Chỉnh sửa bài đăng:
Khi đã đăng bài mà bạn muốn chình sửa lại thì Click vào chữ Tùy chỉnh ở trên cùng
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_6.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Chọn thẻ Đăng bài > chọn Chỉnh sửa bài đăng
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_7.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Chọn Chỉnh sửa ở bài cần chỉnh sửa
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_8.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

sửa xong nhấp chọn Xuất bản bài đăng
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_9.jpg

Các thiết lập nâng cao

1. Cài đặt các thiết lập:
Trong trang Tùy chỉnh, chọn menu Cài đặt,
trong trang cài đặt, bạn có thể thiết lập lại Tiêu đề, Mô tả và các thiết lập khác
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_10.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

thiết lập xong bạn nhấp nút Lưu cài đặt để lưu lại các thiết lập
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_11.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Cũng trong trang này, nếu bạn không muốn dùng blog này nữa thì bạn có thể xóa blog này vĩnh viễn bằng các nhấp vào nút Xóa Blog này

2. Thiết lập lại giao diện:
Trong trang Tùy chỉnh, chọn menu Trình bày,
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_12.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

* Mục Phần tử trang :
cho phép bạn thiết lập lại nội dung và trật tự các mục, nếu thấy không hợp lý, bạn chỉ cần kéo mục đó rồi thả vào vị trí mới (tính năng này khá hấp dẫn mà chỉ có Google Blogs mới có).
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_13.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

Ở mỗi mục nếu thấy nội dung chưa hợp lý thì bạn nhấp chữ Chỉnh sửa rồi thay đổi nội dung.
Nếu muốn thêm vào một phần tử, bạn click chữ Thêm phần tử trang rồi chọn phần tử cần thêm
Sửa xong bạn có thể nhấp Xem trước hoặc Lưu để lưu lại các thiết lập.

* Mục Kiểu chữ và màu:
Mục này cho phép bạn thay đổi màu sắc, kiểu chữ của các thành phần trên trang Blog, bạn chỉ cần chọn thành phần ở khung bên trái rồi chọn các thiết lập ở bên phải, chỉnh xong bấm chọn Lưu các thay đổi
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_14.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

* Mục Chỉnh sửa HTML:
Nếu có chút kiến thức về mã HTML thì bạn có thể chỉnh sửa, thêm vào các đoạn code tạo ra các hiệu ứng như hình nền, trỏ chuột… cho trang blog thêm sống động.
Chỉnh sửa xong bạn kéo xuống dưới chọn Xem trước hoặc Lưu mẫu
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_15.jpg

Google Blogs – Tạo trang Blog trên Google

* Mục Chọn mẫu mới:
trong mục này bạn có thể chọn một theme mới cho trang blog của mình.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_16.jpg
Cach tao blog tren google


HUONG DAN CHI TIET VE CACH TAO MOT TRANG BLOG VOI GOOGLE :


Dang ky

De tao mot trang Blog tren Google, ban truy cap vao dia chi https://www.blogger.com > chon ngon ngu la Tieng Viet roi dang nhap bang tai khoan Gmail
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_0.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Tai buoc 1. Dang ký Blogger:
- Ten hien thi: ban dien ten hien thi vao, ten nay se hien thi tren Blog cua ban,
- Chap nhan các Dièu khoản: danh dau check vao muc Toi chap thuan cac Dieu khoan Dich vu
dien xong nhap nut Tiep tuc

Tai buoc 2. Dạt ten cho blog của bạn:
- Tieu dè của Blog: ban dat tieu de cho Blog cua minh. Tieu de blog cua ban se xuat hien tren blog da xuat ban, tren bang dieu khien va trong tieu su cua ban.
- Dia chi blog (URL): ban chon cho blog cua minh mot dia chi de moi nguoi co the truy cap, dia chi Blog cua ban se co URL la http://dia-chi-ban-chon.blogspot.com, vi du: http://duyhieucomputer.blogspot.com
Khai bao xong ban nhap nut Tiep tuc
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_1.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

O buoc Chọn mọt mãu, ban chon cho minh mot Mau (theme) roi nhap nut Tiep tuc
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_2.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Cuoi cung thong bao Blog của bạn dã duọc tạo!, ban nhap nut Bat dau viet blog de hoan tat.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_3.jpg

Dang bai va chinh sua bai dang

1. Dang bai:
De dang bai, ban click the Dang bai > click nut Tao
- Dat tieu de cho bai nay roi viet noi dung vao khung ben duoi
- Mac dinh dang o che do Viet, neu ban muon them cac hieu ung hay ma HTML thi chon the Chinh sua HTML
- Trong khi viet bai, ban co the xem truoc bang cach click chu Xem truoc
- Khi da soan thao xong, ban nhap nut Xuat ban bai dang de dang bai.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_4.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Sau khi dang se co thong bao Bai dang tren blog da duoc cong bo thanh cong!, ban click chu Xem Blog de theo doi trang blog cua minh.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_5.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

2. Chinh sua bai dang:
Khi da dang bai ma ban muon chinh sua lai thi Click vao chu Tuy chinh o tren cung
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_6.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Chon the Dang bai > chon Chinh sua bai dang
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_7.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Chon Chinh sua o bai can chinh sua
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_8.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

sua xong nhap chon Xuat ban bai dang
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_9.jpg

Cac thiet lap nang cao

1. Cai dat cac thiet lap:
Trong trang Tuy chinh, chon menu Cai dat,
trong trang cai dat, ban co the thiet lap lai Tieu de, Mo ta va cac thiet lap khac
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_10.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

thiet lap xong ban nhap nut Luu cai dat de luu lai cac thiet lap
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_11.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

Cung trong trang nay, neu ban khong muon dung blog nay nua thi ban co the xoa blog nay vinh vien bang cac nhap vao nut Xoa Blog nay

2. Thiet lap lai giao dien:
Trong trang Tuy chinh, chon menu Trinh bay,
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_12.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

* Muc Phan tu trang :
cho phep ban thiet lap lai noi dung va trat tu cac muc, neu thay khong hop ly, ban chi can keo muc do roi tha vao vi tri moi (tinh nang nay kha hap dan ma chi co Google Blogs moi co).
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_13.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

O moi muc neu thay noi dung chua hop ly thi ban nhap chu Chinh sua roi thay doi noi dung.
Neu muon them vao mot phan tu, ban click chu Them phan tu trang roi chon phan tu can them
Sua xong ban co the nhap Xem truoc hoac Luu de luu lai cac thiet lap.

* Muc Kieu chu va mau:
Muc nay cho phep ban thay doi mau sac, kieu chu cua cac thanh phan tren trang Blog, ban chi can chon thanh phan o khung ben trai roi chon cac thiet lap o ben phai, chinh xong bam chon Luu cac thay doi
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_14.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

* Muc Chinh sua HTML:
Neu co chut kien thuc ve ma HTML thi ban co the chinh sua, them vao cac doan code tao ra cac hieu ung nhu hinh nen, tro chuot… cho trang blog them song dong.
Chinh sua xong ban keo xuong duoi chon Xem truoc hoac Luu mau
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_15.jpg

Google Blogs – Tao trang Blog tren Google

* Muc Chon mau moi:
trong muc nay ban co the chon mot theme moi cho trang blog cua minh.
/upload/News/cong-nghe/cach_tao_blog_tren_google_16.jpg

Cách tạo blog trên google

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CÁCH TẠO MỘT TRANG BLOG VỚI GOOGLE :
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá