Cách đăng ký host 5.5Gb dung lượng/200Gb Băng thông có sẵn các Scrip Autoinstall ( 5.5Gb/200Gb)

iVista – Easy Script Installation (auto install) cài đặt các script từ bên trong bảng điều khiển SiteAdmin mang đến cho bạn nhiều thời gian hơn để làm việc trên trang web của bạn và ít thời gian cố gắng để thiết lập thông số cho nó.


Dung lượng: 500Gb, Băng thông 200Gb, có Cpanel riêng… và nhiều thú vị khác

Ngoài ra, bạn còn có thể add domain ( youdomain.com)

Các Scrip cơ bản:

Blogs:
b2evolution (3.3.3)
Nucleus (3.5.1)
WordPress (2.9.2)

Classifieds:
Noah’s Classifieds (V8 (3.2.0))

Portals/CMS:
Drupal (6.16)
Geeklog (1.6.1)
Joomla 1.5 (1.5.17)
Joomla (1.0.15)
Mambo Open Source (4.6.5)
PHP-Nuke (8.0)
phpWCMS (1.4.2 r345)

Cách đăng ký host 5.5Gb dung lượng/200Gb Băng thông có sẵn các Scrip Autoinstall ( 5.5Gb/200Gb)

Truy cập vào website: http://www.oni.cc/signup-free-hosting-online.html

Điền đầy đủ thông tin yêu cầu.

huong dan buoc 2

Chọn nút Click Me To Continue.

huong dan buoc 3

Nhập CAPCHA bao gồm 2 từ, nhớ để khoảng trắng.

Sau khi click vào nút Register, sẽ nhận được thông báo:

An account activation email has been sent to “Email của bạn”

huong dan buoc 4

Bạn check email để kích hoạt.

Khi click vào link trong email nhận được, nhập CAPCHA 1 lần nữa, khi đó bạn nhận được bảng thông tin của bạn.

huong dan buoc 5

Lưu thông tin lại và bắt đầu sử dụng Host.

Mọi người có thể dùng thử trước khi đăng ký bằng thông tin trong hình minh họa.

huong dan buoc 6

Đây là giao diện Cpanel.
Cach dang ky host 5.5Gb dung luong/200Gb Bang thong co san cac Scrip Autoinstall ( 5.5Gb/200Gb)


iVista – Easy Script Installation (auto install) cai dat cac script tu ben trong bang dieu khien SiteAdmin mang den cho ban nhieu thoi gian hon de lam viec tren trang web cua ban va it thoi gian co gang de thiet lap thong so cho no.


Dung luong: 500Gb, Bang thong 200Gb, co Cpanel rieng… va nhieu thu vi khac

Ngoai ra, ban con co the add domain ( youdomain.com)

Cac Scrip co ban:

Blogs:
b2evolution (3.3.3)
Nucleus (3.5.1)
WordPress (2.9.2)

Classifieds:
Noah’s Classifieds (V8 (3.2.0))

Portals/CMS:
Drupal (6.16)
Geeklog (1.6.1)
Joomla 1.5 (1.5.17)
Joomla (1.0.15)
Mambo Open Source (4.6.5)
PHP-Nuke (8.0)
phpWCMS (1.4.2 r345)

Cach dang ky host 5.5Gb dung luong/200Gb Bang thong co san cac Scrip Autoinstall ( 5.5Gb/200Gb)

Truy cap vao website: http://www.oni.cc/signup-free-hosting-online.html

Dien day du thong tin yeu cau.

huong dan buoc 2

Chon nut Click Me To Continue.

huong dan buoc 3

Nhap CAPCHA bao gom 2 tu, nho de khoang trang.

Sau khi click vao nut Register, se nhan duoc thong bao:

An account activation email has been sent to “Email cua ban”

huong dan buoc 4

Ban check email de kich hoat.

Khi click vao link trong email nhan duoc, nhap CAPCHA 1 lan nua, khi do ban nhan duoc bang thong tin cua ban.

huong dan buoc 5

Luu thong tin lai va bat dau su dung Host.

Moi nguoi co the dung thu truoc khi dang ky bang thong tin trong hinh minh hoa.

huong dan buoc 6

Day la giao dien Cpanel.

Cách đăng ký host 5.5Gb dung lượng/200Gb Băng thông có sẵn các Scrip Autoinstall ( 5.5Gb/200Gb)

iVista – Easy Script Installation (auto install) cài đặt các script từ bên trong bảng điều khiển SiteAdmin mang đến cho bạn nhiều thời gian hơn để làm việc trên trang web của bạn và ít thời gian cố gắng để thiết lập thông số cho nó.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá