Cách Phá mật khẩu hầu hết các phần mềm thông dụng với Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key

Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key – Phá mật khẩu hầu hết các phần mềm thông dụng


Passware Kit Enterprisetìm ra tất cả các loại mật khẩu mà bảo vệ các file ứng dụng văn phòng thường gặp nhất như Excel, Word, Windows 2003/XP/2K/NT (kể cả các tài khoản Administrator dạng Local & Domain Administrator), Lotus Notes, RAR, WinZip, Access, Outlook, Acrobat, Quicken, QuickBooks, WordPerfect, VBA. Hỗ trợ tất cả các phiên bản MS Office kể cả những phiên bản trước Office 2003. Passware Kit tìm ra mật khẩu tài khoản người dùng, cũng như mật khẩu bảo vệ CSDL, file văn bản, bảng tính… Công cụ Lotus Notes [email protected] phá được mật khẩu bảo vệ các file Lotus Notes user ID. Module tìm mật khẩu file ZIP sử dụng kỹ thuật SureZip sẽ tìm ra mật khẩu cần thiết trong thời gian dưới 1 tiếng.

Cả Passware Kit và Passware Kit Enterprise đều có những module sau: 1-2-3 [email protected], Acrobat [email protected], ACT [email protected], Backup [email protected], BestCrypt [email protected], FileMaker [email protected], Internet Explorer [email protected], Mail [email protected], Money [email protected], MYOB [email protected], Network Connections [email protected], OneNote [email protected], Organizer [email protected], Outlook Express [email protected], Paradox [email protected], Peachtree [email protected], PowerPoint [email protected], Quattro Pro [email protected], QuickBooks [email protected], Quicken [email protected], RAR [email protected], Schedule [email protected], WordPerfect [email protected], WordPro [email protected] và Zip [email protected]

Download:

http://rs36.rapidshare.com/files/393…100_B_1763.rar

http://download510.mediafire.com/gao…enterprise.msi

Serial:

4VH7P-499UL-9UC7V-YG49U-C7VYHN

Nguồn: tổng hợp
Cach Pha mat khau hau het cac phan mem thong dung voi Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key


Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key – Pha mat khau hau het cac phan mem thong dung


Passware Kit Enterprisetim ra tat ca cac loai mat khau ma bao ve cac file ung dung van phong thuong gap nhat nhu Excel, Word, Windows 2003/XP/2K/NT (ke ca cac tai khoan Administrator dang Local & Domain Administrator), Lotus Notes, RAR, WinZip, Access, Outlook, Acrobat, Quicken, QuickBooks, WordPerfect, VBA. Ho tro tat ca cac phien ban MS Office ke ca nhung phien ban truoc Office 2003. Passware Kit tim ra mat khau tai khoan nguoi dung, cung nhu mat khau bao ve CSDL, file van ban, bang tinh… Cong cu Lotus Notes [email protected] pha duoc mat khau bao ve cac file Lotus Notes user ID. Module tim mat khau file ZIP su dung ky thuat SureZip se tim ra mat khau can thiet trong thoi gian duoi 1 tieng.

Ca Passware Kit va Passware Kit Enterprise deu co nhung module sau: 1-2-3 [email protected], Acrobat [email protected], ACT [email protected], Backup [email protected], BestCrypt [email protected], FileMaker [email protected], Internet Explorer [email protected], Mail [email protected], Money [email protected], MYOB [email protected], Network Connections [email protected], OneNote [email protected], Organizer [email protected], Outlook Express [email protected], Paradox [email protected], Peachtree [email protected], PowerPoint [email protected], Quattro Pro [email protected], QuickBooks [email protected], Quicken [email protected], RAR [email protected], Schedule [email protected], WordPerfect [email protected], WordPro [email protected] va Zip [email protected]

Download:

http://rs36.rapidshare.com/files/393…100_B_1763.rar

http://download510.mediafire.com/gao…enterprise.msi

Serial:

4VH7P-499UL-9UC7V-YG49U-C7VYHN

Nguon: tong hop

Cách Phá mật khẩu hầu hết các phần mềm thông dụng với Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key

Passware Kit Enterprise 10.0.1763 + Key – Phá mật khẩu hầu hết các phần mềm thông dụng
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá