Cách Nghiên cứu của EFF: hơn 80% trình duyệt web có thể bị theo dõi

Theo nghiên cứu gần đây nhất của tổ chức Electronic Frontier Foundation (EFF), hơn 80% trình duyệt web có thông số hoặc cấu hình signature mà qua đó có thể bị theo dõi.


Tổ chức cho biết rằng: đa số các trình duyệt đều sử dụng cơ chế quản lý signature theo kiểu tạo và quản lý fingerprint, vô tình thông số này để lại dấu vết của người dùng khi truy cập Internet.

Kết quả thu được là quá trình nghiên cứu của EFF vào cuối tháng 01/2010 với tên gọi Panopticlick. Khi truy cập trang web của dự án Panopticlick, với các dữ liệu ẩn, như thông tin về hệ điều hành, trình duyệt và các plugin, các trang web thường xuyên truy cập, sẽ được thu thập và ghi nhớ để xác định đối với từng cá nhân khác nhau. Các nhà nghiên cứu còn chỉ ra tới 84% tổng số các thiết lập cấu hình là duy nhất và khá giống nhau, qua đó sẽ dẫn đến hiện tượng nhận dạng theo kiểu dây chuyền. Bên cạnh đó, 94% tổng số trình duyệt với plugin Flash Player của Adobe hoặc Java cài đặt trên hệ thống cũng giống nhau và đương nhiên, nguy cơ bị theo dõi là rất cao.

Peter Eckersley, nhân viên kỹ thuật cao cấp của EFF cho biết thêm: “Chúng tôi có phương pháp để giữ cho những người tham gia thử nghiệm an toàn, ẩn danh, nhưng phần lớn các website khác không làm như vậy. Trong thực tế, có 1 số công ty hoặc website bán hàng trực tuyến yêu cầu người dùng sử dụng chức năng fingerprint của trình duyệt để xác nhận tài khoản và các hoạt động khác. Những kinh nghiệm thực tế này rất quan trọng, bởi vì nó đã chỉ ra việc theo dõi có thể được làm như thế nào.”

Thông tin chi tiết và cụ thể được Eckersley trình bày trong bài viết có tên gọi How Unique Is Your Web Browser? định dạng PDF.

T.Anh (theo H-online)
Cach Nghien cuu cua EFF: hon 80% trinh duyet web co the bi theo doi


Theo nghien cuu gan day nhat cua to chuc Electronic Frontier Foundation (EFF), hon 80% trinh duyet web co thong so hoac cau hinh signature ma qua do co the bi theo doi.


To chuc cho biet rang: da so cac trinh duyet deu su dung co che quan ly signature theo kieu tao va quan ly fingerprint, vo tinh thong so nay de lai dau vet cua nguoi dung khi truy cap Internet.

Ket qua thu duoc la qua trinh nghien cuu cua EFF vao cuoi thang 01/2010 voi ten goi Panopticlick. Khi truy cap trang web cua du an Panopticlick, voi cac du lieu an, nhu thong tin ve he dieu hanh, trinh duyet va cac plugin, cac trang web thuong xuyen truy cap, se duoc thu thap va ghi nho de xac dinh doi voi tung ca nhan khac nhau. Cac nha nghien cuu con chi ra toi 84% tong so cac thiet lap cau hinh la duy nhat va kha giong nhau, qua do se dan den hien tuong nhan dang theo kieu day chuyen. Ben canh do, 94% tong so trinh duyet voi plugin Flash Player cua Adobe hoac Java cai dat tren he thong cung giong nhau va duong nhien, nguy co bi theo doi la rat cao.

Peter Eckersley, nhan vien ky thuat cao cap cua EFF cho biet them: “Chung toi co phuong phap de giu cho nhung nguoi tham gia thu nghiem an toan, an danh, nhung phan lon cac website khac khong lam nhu vay. Trong thuc te, co 1 so cong ty hoac website ban hang truc tuyen yeu cau nguoi dung su dung chuc nang fingerprint cua trinh duyet de xac nhan tai khoan va cac hoat dong khac. Nhung kinh nghiem thuc te nay rat quan trong, boi vi no da chi ra viec theo doi co the duoc lam nhu the nao.”

Thong tin chi tiet va cu the duoc Eckersley trinh bay trong bai viet co ten goi How Unique Is Your Web Browser? dinh dang PDF.

T.Anh (theo H-online)

Cách Nghiên cứu của EFF: hơn 80% trình duyệt web có thể bị theo dõi

Theo nghiên cứu gần đây nhất của tổ chức Electronic Frontier Foundation (EFF), hơn 80% trình duyệt web có thông số hoặc cấu hình signature mà qua đó có thể bị theo dõi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá