Để đảm bảo an toàn cho các file và thư mục , tránh sự dòm ngó của các hacker thì một trong các yêu cầu quan trọng và phải luôn lưu ý đó là CHMOD cho đúng.


Thông thường chúng ta cần thiết lập CHMOD 755 cho các thư mục và CHMOD 644 cho các file.
CHMOD là gì? CHMOD= 755 là gì? CHMOD = 644 là gì?

CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:

Nội dung:
“Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
“Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
“Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1

CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:

“Owner” – chủ sở hữu của file/thư mục,
“Group” – Nhóm mà Owner là thành viên,
“Public / Others/ Everybody”: những người còn lại.

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092131-chmod-755.gif

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục

Lưu ý: Khái niệm CHMOD không tồn tại trên hệ thống Windows, mà chỉ có trên các hệ thống Unix/Linux

CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là:

7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);
5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092132-chmod-755-via-filezilla-change-file-attributes.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục

CHMOD = 644 cho các tệp (file) có nghĩa là:

6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write)
4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read)
4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read)

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092127-chmod-644.gif

CHMOD 644 (rw- r– r–) cho file

CMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng một file PHP

Tạo một file “chmod.php” nằm trong thư mục mà bạn cần CHMOD cho toàn bộ các file, thư mục bên trong nó với nội dung như sau:

system('find . -type d -exec chmod 755 {} ; 2>&1′);
system('find . -type f -exec chmod 644 {} ; 2>&1′);

echo(“nnComplete!”);

Sau đó thực thi các dòng lệnh trên bằng cách mở link tới file này.

VD:

http://vinaora.com/joomla/chmod.php

CHMOD 755 cho các thư mục, CHMOD 644 cho các file bằng dòng lệnh

Nếu bạn là người quản trị server hoặc có thể thực thi dòng lệnh thông qua SSH thì trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục Joomla bằng lệnh “cd” (change directory), sau đó bạn có thể dùng các lệnh sau:
find . -type d -exec chmod 755 {} ; // dùng để CHMOD cho các thư mục
find . -type f -exec chmod 644 {} ; // dùng để CHMOD cho các file hoặc
find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 // dùng để CHMOD cho các thư mục
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 // dùng để CHMOD cho các file hoặc
chmod -R 755 ./* // dùng để CHMOD tất cả các thư mục và file
find . -type f -exec chmod 644 {} ; // dùng để CHMOD cho các file CHMOD bằng các trình quản lý file như “File Manager”, “FileZilla”…

Đối với FileZilla:

Chọn”Recurse into subdirectories” để áp dụng thao tác CHMOD cho cả các thư mục con
Chọn “Apply to all files and directories” để áp dụng thao tác CHMOD cho tất cả các file và thư mục
Chọn “Apply to files only” để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các file
Chọn “Apply to directories only” để chỉ áp dụng thao tác CHMOD cho các thư mục

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092141-chmod-755-cho-thu-muc-filezilla.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng FileZilla

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092142-chmod-755-file-manager.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thư mục bằng “File Manager”

Nguồn: Tổng hợp
Cac cach CHMOD cho tep(file) va thu muc!!


De dam bao an toan cho cac file va thu muc , tranh su dom ngo cua cac hacker thi mot trong cac yeu cau quan trong va phai luon luu y do la CHMOD cho dung.


Thong thuong chung ta can thiet lap CHMOD 755 cho cac thu muc va CHMOD 644 cho cac file.
CHMOD la gi? CHMOD= 755 la gi? CHMOD = 644 la gi?

CHMOD chinh la thao tac thay doi cac quyen sau:

Noi dung:
“Read” (Doc): viet tat la “r”, va duoc bieu dien bang so 4
“Write” (Ghi / Chinh sua): viet tat la “w”, va duoc bieu dien bang so 2
“Execute” (Thuc thi): viet tat la “x”, va duoc bieu dien bang so 1

CHMOD cung luc thay doi quyen han tren cac file/thu muc voi cac doi tuong sau:

“Owner” – chu so huu cua file/thu muc,
“Group” – Nhom ma Owner la thanh vien,
“Public / Others/ Everybody”: nhung nguoi con lai.

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092131-chmod-755.gif

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thu muc

Luu y: Khai niem CHMOD khong ton tai tren he thong Windows, ma chi co tren cac he thong Unix/Linux

CHMOD = 755 cho cac thu muc co nghia la:

7 = 4 + 2 + 1 : Nguoi so huu thu muc co quyen doc thu muc (read); chinh sua thu muc (write); liet ke cac thu muc va file ben trong (execute);
5 = 4 + 0 + 1 : Nhung nguoi cung nhom chi co quyen doc thu muc (read); liet ke cac thu muc va file ben trong (execute)
5 = 4 + 0 + 1 : Nhung nguoi con lai chi co quyen doc thu muc (read); liet ke cac thu muc va file ben trong (execute)

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092132-chmod-755-via-filezilla-change-file-attributes.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thu muc

CHMOD = 644 cho cac tep (file) co nghia la:

6 = 4 + 2 + 0 : Nguoi so huu thu muc co quyen doc tep (read); chinh sua tep (write)
4 = 4 + 0 + 0 : Nhung nguoi cung nhom chi co quyen doc tep (read)
4 = 4 + 0 + 0 : Nhung nguoi con lai chi co quyen doc tep (read)

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092127-chmod-644.gif

CHMOD 644 (rw- r– r–) cho file

CMOD 755 cho cac thu muc, CHMOD 644 cho cac file bang mot file PHP

Tao mot file “chmod.php” nam trong thu muc ma ban can CHMOD cho toan bo cac file, thu muc ben trong no voi noi dung nhu sau:

system('find . -type d -exec chmod 755 {} ; 2>&1′);
system('find . -type f -exec chmod 644 {} ; 2>&1′);

echo(“nnComplete!”);

Sau do thuc thi cac dong lenh tren bang cach mo link toi file nay.

VD:

http://vinaora.com/joomla/chmod.php

CHMOD 755 cho cac thu muc, CHMOD 644 cho cac file bang dong lenh

Neu ban la nguoi quan tri server hoac co the thuc thi dong lenh thong qua SSH thi truoc tien ban can chuyen den thu muc Joomla bang lenh “cd” (change directory), sau do ban co the dung cac lenh sau:
find . -type d -exec chmod 755 {} ; // dung de CHMOD cho cac thu muc
find . -type f -exec chmod 644 {} ; // dung de CHMOD cho cac file hoac
find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 // dung de CHMOD cho cac thu muc
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 // dung de CHMOD cho cac file hoac
chmod -R 755 ./* // dung de CHMOD tat ca cac thu muc va file
find . -type f -exec chmod 644 {} ; // dung de CHMOD cho cac file CHMOD bang cac trinh quan ly file nhu “File Manager”, “FileZilla”…

Doi voi FileZilla:

Chon”Recurse into subdirectories” de ap dung thao tac CHMOD cho ca cac thu muc con
Chon “Apply to all files and directories” de ap dung thao tac CHMOD cho tat ca cac file va thu muc
Chon “Apply to files only” de chi ap dung thao tac CHMOD cho cac file
Chon “Apply to directories only” de chi ap dung thao tac CHMOD cho cac thu muc

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092141-chmod-755-cho-thu-muc-filezilla.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thu muc bang FileZilla

http://vinaora.com/joomla/xmedia/images/200808/092142-chmod-755-file-manager.png

CHMOD 755 (rwx r-x r-x) cho thu muc bang “File Manager”

Nguon: Tong hop

Các cách CHMOD cho tệp(file) và thư mục!!

Để đảm bảo an toàn cho các file và thư mục , tránh sự dòm ngó của các hacker thì một trong các yêu cầu quan trọng và phải luôn lưu ý đó là CHMOD cho đúng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá