Mẹo đăng nhập máy tính khi quên mật khẩu

* Lưu ý: Nếu các bạn chỉ quên mật khẩu User thì có thể vào Windows ở chế độ Safe mode bằng quyền administrator để remove mật khẩu User nhé !


1. Bạn cho đĩa CD của Hiren có tên là Hiren’s Boot CD vào ổ đĩa

2. Khởi động lại máy tính cho phép ổ CD khởi động trước , cách thức đặt trong BIOS ( bấm phím Del ( hay Delete ) trong quá trình boot – hầu hết các máy tính – để truy cập vào BIOS ) theo hình dưới đây:

Bấm phím F10 để lưu lại thiết lập trong BIOS

3. Bấm phím bất kì khi trên màn hình xuất hiện dòng Press any to boot from CD

4. Đĩa Hiren’s Boot CD sẽ khởi động lên , bạn chọn số 9 . Next

5. Chọn tiếp số 4 , mục Password & Registry Tools

6. Chọn số 1 ứng với Active Password Changer 3.0

7. Chọn 2 ứng với Sear for MS SAM Database(s) …. – nếu máy tính của bạn dùng nhiều hệ điều hành thì phần này sẽ tìm kiếm file SAM trong các hệ điều hành khác nhau

<
8. Nếu trên màn hình xuất hiện vị trí của file SAM thì bạn bấm phím Enter để tiếp tục

9. Trên màn hình sẽ liệt kê danh sách các User có trong file SAM , bạn muốn Reset Password của User nào thì chọn số tương ứng với User đó . Ví dụ muốn Reset Password của Administrator thì bạn chọn số 1

10 . Trong chương trình đã ngầm định đánh dấu tích ở mục Password never expire và Clear this User’s Password –> bấm phím Y để chấp nhận thay đổi:

11. Bấm tiếp một phím bất kì sau khi kết thúc việc thay đổi:

12. Bấm phím ESC để quay lại hoặc Ctrl + Alt + Del để khởi động lại máy tính.

Theo BKAV
Meo dang nhap may tinh khi quen mat khau


* Luu y: Neu cac ban chi quen mat khau User thi co the vao Windows o che do Safe mode bang quyen administrator de remove mat khau User nhe !


1. Ban cho dia CD cua Hiren co ten la Hiren’s Boot CD vao o dia

2. Khoi dong lai may tinh cho phep o CD khoi dong truoc , cach thuc dat trong BIOS ( bam phim Del ( hay Delete ) trong qua trinh boot – hau het cac may tinh – de truy cap vao BIOS ) theo hinh duoi day:

Bam phim F10 de luu lai thiet lap trong BIOS

3. Bam phim bat ki khi tren man hinh xuat hien dong Press any to boot from CD

4. Dia Hiren’s Boot CD se khoi dong len , ban chon so 9 . Next

5. Chon tiep so 4 , muc Password & Registry Tools

6. Chon so 1 ung voi Active Password Changer 3.0

7. Chon 2 ung voi Sear for MS SAM Database(s) …. – neu may tinh cua ban dung nhieu he dieu hanh thi phan nay se tim kiem file SAM trong cac he dieu hanh khac nhau

<
8. Neu tren man hinh xuat hien vi tri cua file SAM thi ban bam phim Enter de tiep tuc

9. Tren man hinh se liet ke danh sach cac User co trong file SAM , ban muon Reset Password cua User nao thi chon so tuong ung voi User do . Vi du muon Reset Password cua Administrator thi ban chon so 1

10 . Trong chuong trinh da ngam dinh danh dau tich o muc Password never expire va Clear this User’s Password –> bam phim Y de chap nhan thay doi:

11. Bam tiep mot phim bat ki sau khi ket thuc viec thay doi:

12. Bam phim ESC de quay lai hoac Ctrl + Alt + Del de khoi dong lai may tinh.

Theo BKAV

Mẹo đăng nhập máy tính khi quên mật khẩu

* Lưu ý: Nếu các bạn chỉ quên mật khẩu User thì có thể vào Windows ở chế độ Safe mode bằng quyền administrator để remove mật khẩu User nhé !
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá