Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

FCleaner được xem là một “thần bài” trong việc dọn dẹp các thành phần không cần thiết trong máy tính. Với phiên bản FCleaner Portable thì người dùng sẽ có được một công cụ hoàn hảo cả về tính năng (rất nhiều và đầy đủ) và hình thức (giao diện cực kì đẹp nhé!).


FCleaner Portable hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể tải phiên bản mới nhất tại đây.Sau đây, XHTT Online sẽ hướng dẫn các bạn khai thác phần mềm này theo từng thẻ chức năng:

1. Thẻ Cleaner
Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable
Với thẻ Cleaner này, các bạn sẽ có thể quét sạch các thứ thừa thải trong Windows, Browser (các trình duyệt web) và Application Plugins (các thành phần mở rộng khi cài đặt thêm cho các phần mềm trong máy). Tất cả chỉ với một “cú” click vào Analyze để chương trình phân tích và dò tìm dữ liệu rác, sau đó bạn tiếp tục nhấn vào Run Cleaner. Kết thúc quá trình trên, thông tin về những gì đã được chương trình thực hiện sẽ được hiện trong mục Statistics. Nếu còn nghi ngờ quá trình hoạt động chưa sạch thì bạn hãy thực hiện lại quá trình trên và sẽ nhận được ngay thông báo Your computer is very clean! mà không cần quét lại.
2. Thẻ Unstaller
Xem ảnh lớn

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

Thay vì việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng để xóa bỏ tận gốc các phần mềm trong máy thì với FCleaner Portable bạn sẽ có ngay chức năng này. Tại thẻ Unstaller sẽ liệt kê cho bạn thấy tất cả những sản phẩm đang cài đặt trong máy tính. Nhiệm vụ của bạn là rất đơn giản: bạn chỉ việc chọn vào tên một phần mềm trong danh sách, rồi nhấn Unstaller và chấp nhận (chọn Yes hoặc OK) cho tất cả các yêu cầu chương trình đưa ra) để xóa triệt để phần mềm đó. Ngoài ra, trong mục này, chương trình còn có những chức năng cao cấp hơn cho bạn sử dụng như: Repair (sửa chửa những lỗi mà phần mềm này đang gặp phải), Update (nâng cấp phiên bản mơi cho phần mềm đang được chọn), Support và About (xem thông tin chi tiết của phần mềm).

3. Thẻ Startup Manager
Xem ảnh lớn

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

Mục này giúp bạn quản lí các chương trình khởi động và chạy nền trong cùng Windows. Việc sử dụng thẻ này khá đơn giản, trong danh sách hiện ra các thành phần khởi động cùng Windows thì bạn chọn thành phần nào muốn loại bỏ và nhấn Disable để tạm nhưng hoạt động của nó hoặc nhấn vào Remove… để chính thức xóa sổ phần mềm này khỏi việc khởi động cùng Windows hoặc chạy nền (phần mềm vẫn được giữ trong máy).
4. Thẻ Tools
Xem ảnh lớn

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

Thẻ này là nơi tổng hợp các thành phần có sẵn trong Windows XP cho bạn nhanh chóng lựa chọn sử dụng, gồm: Security Center, System Restore, System Information, Command Line, Scheduled Task.
5. Thẻ Options
Xem ảnh lớn

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

Thẻ này cho phép bạn thực hiện một vài tinh chỉnh đối với chương trình FCleaner Portable. Bạn chọn mục General Options, rồi thực hiện các tùy chọn như: Chọn ngôn ngữ hiện thị (Language), Cho phép FCleaner Portable khởi động cùng Windows, Thiết đặt cho FCleaner Portable tự động quét hệ thống sau khi khởi động, Thêm vào menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải vào Recycle Bin dòng Run FCleaner (chạy chương trình FCleaner Portable) hay Open FCleaner (mở chương trình FCleaner Portable).
6. Thẻ Status
Xem ảnh lớn

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

Đây là nơi mà bạn sẽ xem được các thông tin hiện tại của chương trình FCleaner Portable như phiên bản hiện tại (Version), địa chỉ Website, Blog, Forum,…
Nguồn: congnghethongtinCach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable


FCleaner duoc xem la mot “than bai” trong viec don dep cac thanh phan khong can thiet trong may tinh. Voi phien ban FCleaner Portable thi nguoi dung se co duoc mot cong cu hoan hao ca ve tinh nang (rat nhieu va day du) va hinh thuc (giao dien cuc ki dep nhe!).


FCleaner Portable hoan toan mien phi, cac ban co the tai phien ban moi nhat tai day.Sau day, XHTT Online se huong dan cac ban khai thac phan mem nay theo tung the chuc nang:

1. The Cleaner
Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable
Voi the Cleaner nay, cac ban se co the quet sach cac thu thua thai trong Windows, Browser (cac trinh duyet web) va Application Plugins (cac thanh phan mo rong khi cai dat them cho cac phan mem trong may). Tat ca chi voi mot “cu” click vao Analyze de chuong trinh phan tich va do tim du lieu rac, sau do ban tiep tuc nhan vao Run Cleaner. Ket thuc qua trinh tren, thong tin ve nhung gi da duoc chuong trinh thuc hien se duoc hien trong muc Statistics. Neu con nghi ngo qua trinh hoat dong chua sach thi ban hay thuc hien lai qua trinh tren va se nhan duoc ngay thong bao Your computer is very clean! ma khong can quet lai.
2. The Unstaller
Xem anh lon

Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable

Thay vi viec su dung cac phan mem chuyen dung de xoa bo tan goc cac phan mem trong may thi voi FCleaner Portable ban se co ngay chuc nang nay. Tai the Unstaller se liet ke cho ban thay tat ca nhung san pham dang cai dat trong may tinh. Nhiem vu cua ban la rat don gian: ban chi viec chon vao ten mot phan mem trong danh sach, roi nhan Unstaller va chap nhan (chon Yes hoac OK) cho tat ca cac yeu cau chuong trinh dua ra) de xoa triet de phan mem do. Ngoai ra, trong muc nay, chuong trinh con co nhung chuc nang cao cap hon cho ban su dung nhu: Repair (sua chua nhung loi ma phan mem nay dang gap phai), Update (nang cap phien ban moi cho phan mem dang duoc chon), Support va About (xem thong tin chi tiet cua phan mem).

3. The Startup Manager
Xem anh lon

Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable

Muc nay giup ban quan li cac chuong trinh khoi dong va chay nen trong cung Windows. Viec su dung the nay kha don gian, trong danh sach hien ra cac thanh phan khoi dong cung Windows thi ban chon thanh phan nao muon loai bo va nhan Disable de tam nhung hoat dong cua no hoac nhan vao Remove… de chinh thuc xoa so phan mem nay khoi viec khoi dong cung Windows hoac chay nen (phan mem van duoc giu trong may).
4. The Tools
Xem anh lon

Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable

The nay la noi tong hop cac thanh phan co san trong Windows XP cho ban nhanh chong lua chon su dung, gom: Security Center, System Restore, System Information, Command Line, Scheduled Task.
5. The Options
Xem anh lon

Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable

The nay cho phep ban thuc hien mot vai tinh chinh doi voi chuong trinh FCleaner Portable. Ban chon muc General Options, roi thuc hien cac tuy chon nhu: Chon ngon ngu hien thi (Language), Cho phep FCleaner Portable khoi dong cung Windows, Thiet dat cho FCleaner Portable tu dong quet he thong sau khi khoi dong, Them vao menu ngu canh khi nhan chuot phai vao Recycle Bin dong Run FCleaner (chay chuong trinh FCleaner Portable) hay Open FCleaner (mo chuong trinh FCleaner Portable).
6. The Status
Xem anh lon

Cach don dep he thong mot cach hoan hao voi FCleaner Portable

Day la noi ma ban se xem duoc cac thong tin hien tai cua chuong trinh FCleaner Portable nhu phien ban hien tai (Version), dia chi Website, Blog, Forum,…
Nguon: congnghethongtin

Cách dọn dẹp hệ thống một cách hoàn hảo với FCleaner Portable

FCleaner được xem là một “thần bài” trong việc dọn dẹp các thành phần không cần thiết trong máy tính. Với phiên bản FCleaner Portable thì người dùng sẽ có được một công cụ hoàn hảo cả về tính năng (rất nhiều và đầy đủ) và hình thức (giao diện cực kì đẹp nhé!).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá