Cách thái thịt và một số mẹo nhỏ khi chế biến thịt

Thái thịt cũng là một nghệ thuật trong công việc của người nội trợ. Với mỗi loại thịt khác nhau, với mỗi cách chế biến khác nhau thì có cách thái khác nhau để món ăn vừa ngon mắt vừa đậm đà gia vị.


Có 3 cách thái thịt chính như sau: Thịt trâu bò – thái ngang thớ, thịt lợn – thái vát, thịt gà – thái dọc thớ.

Rửa thịt bằng nước chè, nước vo gạo

Nếu khi mua thịt về, không may bị dính chút xăng dầu, muốn rửa sạch, tẩy mùi thì nên ngâm vào trong nước trà đỏ chừng 30 phút rồi hãy tiến hành rửa sạch, để ráo nước rồi chế biến bình thờng. Khi đó mùi hôi xăng dầu sẽ không còn trong miếng thịt nữa.

Thịt mua ở chợ về có dính rất nhiều bụi bẩn. Muốn rửa sạch các bụi bẩn đó, nên dùng nớc vo gạo ấm để rửa thì mau sạch hơn. Còn dùng nước lã rửa thì rất lâu và khó sạch bởi lượng bụi được bám rất chặt vào lớp mỡ trên miếng thịt.

4 cách khử mùi hôi ở thịt dê

Cách 1: Sau khi thịt dê đã rửa sạch, thái thành miếng xong, cho vào nồi nước sôi sau đó cho thêm một lợng giấm. Thông thường nửa cân thịt thì dùng nửa lít nước và 25 gam giấm. Sau khi nớc sôi trở lại thì lượng tiết đọng sẽ nổi lên dưới dạng bọt. Lúc này bạn vớt thịt ra. Mùi hôi trong thịt sẽ không còn nữa…

Cách 2: Khi xào thịt dê cho thêm bột cari vào cũng khử đư­ợc mùi hôi. Nếu nửa cân thịt dê bạn cho khoảng 1/3 đến 1/2 thìa bột cari là đủ.

Cách 3: Khi chế biến thịt dê, cho thêm một củ cải đã đư­ợc chọc thủng nhiều lỗ rồi đun cùng với thịt. Làm nh­ư vậy có thể khử đ­ợc mùi hôi của thịt. Một kilôgam thịt ít nhất cũng phải cho một củ cải to.

Cách 4: Hãy cho một l­ượng thích hợp r­ượu, hành, gừng hoặc hạnh nhân, táo đỏ, vỏ quít, đậu xanh vào rồi xào thì mùi hôi trong thịt cũng không còn nữa.

Cách khử mùi tanh ở thịt gà

Trong gà có một tuyến hôi hoạt động rất mạnh. Khi giết xong muốn khử mùi hôi của gà, ta ngâm gà vào nước có pha muối, hồ tiêu và bia khoảng một tiếng, sau đó mới vớt ra để chế biến thì mùi tanh, hôi sẽ không còn nữa…

Khi mua gà đông lạnh ở chợ về, do để trong thùng lạnh cùng với các thực phẩm khác nên gà rất dễ bị nhiễm mùi. Muốn khử các tạp mùi đó, phải ngâm gà vào n­ước gừng chừng 3 đến 5 phút sau đó mới vớt ra để chế biến thì gà sê t­ươi trở lại và các tạp mùi cũng đ­ược trừ khử.

Nguồn: monngonhanoi
Cach thai thit va mot so meo nho khi che bien thit


Thái thịt cũng là mọt nghẹ thuạt trong cong viẹc của nguòi nọi trọ. Vói mõi loại thịt khác nhau, voi moi cach che bien khac nhau thì có cách thái khác nhau de mon an vua ngon mat vua dam da gia vi.


Co 3 cach thai thit chinh nhu sau: Thịt trau bò – thái ngang thó, thịt lọn – thái vát, thịt gà – thái dọc thó.

Rua thit bang nuoc che, nuoc vo gao

Neu khi mua thit ve, khong may bị dính chút xang dàu, muón rủa sạch, tảy mùi thì nen ngam vào trong nuóc trà dỏ chùng 30 phút ròi hãy tién hành rủa sạch, dẻ ráo nuóc ròi ché bién bình thòng. Khi dó mùi hoi xang dàu sẽ khong còn trong miéng thịt nũa.

Thit mua o cho ve co dinh rat nhieu bui ban. Muón rủa sạch các bụi bản dó, nen dùng nóc vo gạo ám dẻ rủa thì mau sạch hon. Còn dùng nuóc lã rủa thì rát lau và khó sạch bỏi luọng bụi duọc bám rát chạt vào lóp mõ tren miéng thịt.

4 cach khu mui hoi o thit de

Cach 1: Sau khi thịt de dã rủa sạch, thái thành miéng xong, cho vào nòi nuóc soi sau dó cho them mọt lọng giám. Thong thuòng nủa can thịt thì dùng nủa lít nuóc và 25 gam giám. Sau khi nóc soi trỏ lại thì luọng tiét dọng sẽ nỏi len duói dạng bọt. Lúc này bạn vót thịt ra. Mùi hoi trong thịt sẽ khong còn nũa…

Cach 2: Khi xào thịt de cho them bọt cari vào cũng khủ du­ọc mùi hoi. Néu nủa can thịt de bạn cho khoang 1/3 dén 1/2 thìa bọt cari là dủ.

Cach 3: Khi ché bién thịt de, cho them mọt củ cải dã du­ọc chọc thủng nhièu lõ ròi dun cùng vói thịt. Làm nh­u vạy có thẻ khủ d­ọc mùi hoi của thịt. Mọt kilogam thịt ít nhát cũng phải cho mọt củ cải to.

Cach 4: Hãy cho mọt l­uọng thích họp r­uọu, hành, gùng hoạc hạnh nhan, táo dỏ, vỏ quít, dạu xanh vào ròi xào thì mùi hoi trong thịt cũng khong còn nũa.

Cach khu mui tanh o thit ga

Trong gà có mọt tuyén hoi hoạt dọng rát mạnh. Khi giét xong muón khủ mùi hoi của gà, ta ngam gà vào nuóc có pha muói, hò tieu và bia khoảng mọt tiéng, sau dó mói vót ra dẻ ché bién thì mùi tanh, hoi sẽ khong còn nũa…

Khi mua gà dong lạnh ỏ chọ vè, do dẻ trong thùng lạnh cùng vói các thục phảm khác nen gà rát dẽ bị nhiẽm mùi. Muón khủ các tạp mùi dó, phải ngam gà vào n­uóc gùng chùng 3 dén 5 phút sau dó mói vót ra dẻ ché bién thì gà se t­uoi trỏ lại và các tạp mùi cũng d­uọc trù khủ.

Nguon: monngonhanoi

Cách thái thịt và một số mẹo nhỏ khi chế biến thịt

Thái thịt cũng là một nghệ thuật trong công việc của người nội trợ. Với mỗi loại thịt khác nhau, với mỗi cách chế biến khác nhau thì có cách thái khác nhau để món ăn vừa ngon mắt vừa đậm đà gia vị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá